Research Article
BibTex RIS Cite

Milli Kimlik İnşasında Din Eğitiminin Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2023, Volume: 23 Issue: 2, 617 - 634, 30.12.2023
https://doi.org/10.33420/marife.1329440

Abstract

Millet kendi içerisinde benzerlik ve bağlı olduğu değerlerde aynîlik bulunan, kendisi dışındaki gruplardan bu yönüyle ayrılan insan topluluğudur. Kişilerin ya da grupların bağlı olduğu millet olgusu, içerisinde barındırdığı dil, din, ırk, tarih birliği ile gelişen mensubiyeti millî kimlik kavramı ile ortaya koymaktadır. Millî kimlik, bireyin ve toplumun bağlı olduğu millî kültüre ve o kültürün her bir ögesine bağlılığı düzeyinde üstlendiği kolektif bir kimliktir. Tekliği birliğe dönüştürerek, ortaklık ve aidiyet vurgusu ile kişisel kimliği kolektif ruha yücelten üst bir değerdir.
Milletlerin kendi varlığını kabul ettirmesi ve sürdürmesi, kendi mensuplarına kazandıracağı millî kimlikle mümkündür. Bu amaçla her millet, eğitim olgusunu bir araç olarak kullanmakta ve millî kimlik inşasında eğitimin etkin gücünden yararlanmaktadır. Edebiyat, tarih, vatandaşlık eğitimi vb. aracılığıyla milli kimlik inşasına katkı sunulmaktadır. Bunların yanı sıra, din eğitimi de millî kimliği inşa eden temel dinamikler arasında yerini almaktadır. Zira, millî kimliğin teşekkül ettiği kök değerler arasında din, başat unsurlardan biri durumundadır. Hatta ilahi kaynaklı olması sebebiyle millî kimliği inşa eden değerler arasında etki gücü en yüksek olanıdır.
İslam ırk, renk, dil farklılığını bizzat tesis ettiği için milletleri oluşturan bu unsurlara dikkat çekmekte ve yaratılıştaki bu çeşitliliği Allah’ın kudretine delil olarak sunmaktadır. Bu durumda her milletin İslamı temsili ve yaşama biçimi farklılaşmaktadır. Her bir milletin ürettiği İslam kültürü, İslam medeniyetini ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple İslam’da ırk farklılığı ilahi bir hikmettir ve herhangi bir ırkın ya da milletin üstünlüğü ya da yüceliği söz konusu değildir. Dolayısıyla ırkçı nitelikteki sözde bir millî tutuculuğu İslam ile temellendirmek mümkün olmadığı gibi bu türde bir eğilim, sergilediği aşırılık geleneği ile İslam’ın kendisine de zarar vermektedir. Bu sebeple aşırılık ya da üstünlük gayretine dönüşmeyen, İslam anlayışına uygun bir millî kimlik geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Millî kimlik, kişisel ve toplumsal bir mesele olması itibariyle bilimsel araştırmalarda dilsel, tarihsel, toplumsal ve dinsel boyutuyla sıklıkla ele alınmaktadır. Bu çalışma, günümüzde millî kimliği sarsan iç ve dış müdahalelerin gittikçe artan şiddeti sebebiyle millî kimlik inşasında din eğitiminin zaruri olduğuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Araştırma doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiş, millî kimlik inşasında din eğitiminin niçin gerekli olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Türk İslam kimliğini belirgin kılmak üzere çocukların ve gençlerin millî kimlik edinme sürecinde din eğitiminin işlevi ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Çalışma, dinin millî duygu ve anlayış gelişimindeki etkin rolü üzerine millî kimlik inşasında din eğitiminin gerekliliğini savunmaktadır. Araştırmada, dinin millî kültürün en güçlü unsurlarından biri olduğu, farklı milletleri oluşturan dil, ırk, renk çeşitliliğin ilahi kaynaklı olduğu ve bu çeşitliliğin millî kimlik inşasında dini bir referans olması gerektiği ortaya koyulmuştur. Araştırma sonucunda, din eğitiminin millî duygu ve düşünce gelişimine olan katkısının farklı yöntemlerle ortaya konulması önerilmiştir.

References

 • Ağaoğlu, Ahmet. “Milli Terbiye”. haz. Şeref Göküş. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 13/2 (2013), 211-216.
 • Akça, Hilal. “Tarihi Romandan Milli Kimliğe”. Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi 2/4 (2016), 66-87.
 • Akıncı, Abdulvahap. “Osmanlı Devletinde Milli Kimlik İnşasında Okul”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2014), 1-24.
 • Aktaş, Atilla. “Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikayelerine Göre türk Kimliğinin Tanımları ve Milli Kimlik Bağları”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 23/2 (2019), 413-439.
 • Albayrak, Mevlüt. “İnsanlığın Uzun Soluklu Tecrübesi Din-Milliyetçilik İlişkisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/2 (2005), 83-113.
 • Arıkan, Metin. “Küreselleşme ve Milli Kimlik Açısından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 8/2 (2008), 1-8.
 • Avcı, Merve - Arıcı, Ali Fuat. “Millî kimliğin inşasında geleneğin rolü: Mustafa Kutlu örneği”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 21 (2020), 305-321.
 • Aynacı, Cengizhan. “Küregençleşme: Gençliğin Küreselleşmesi Sürecinde Milli(leşemeyen) Kültür”. Sosyal Sağlık Dergisi 1/1 (2021), 1-20.
 • Başkurt, İrfan. “Din ve Ahlak Eğitiminde Yeni Arayışlar”. İstanbul Ünivesritesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2002), 69-100.
 • Başkurt, İrfan. “İslam Eğitimine Dair Bazı Temel İlkeler”. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 9 (2002), 89-11.
 • Bilgiz, Musa. “Mehmet Akif’de Milli Birlik Düşüncesi”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 32 (2009), 11-34.
 • Binbaşıoğlu, Cavit. Eğitime Giriş. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi, 1968.
 • Bolay, Süleyman Hayri. “21. Yüzyılda Millî Aklın Rehberliğinde Türk Eğitiminin Bazı Meseleleri ve Çözüm Yolları”. Türkiye Eğitim Dergisi 2/1 (2017), 1-21.
 • Butin, Anton Vladimirovich vd. “National Identity as a Factor in the Upbringing and Education of Young People”. 208-210, 2022.
 • Cebeci, Suat. “Milli Kimlik Bağlamında Din – Kültür İlişkisi”. Akademik İncelemeler 3/2 (2008), 1-11.
 • Çay, Abdulhaluk. “Türk Kültürü ve Kaynakları”. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 1/1 (2014), 49-66.
 • DİB. 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu Öğretim Programı. Ankara: DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2022.
 • Erdoğan, İrfan - İder, Saadet. “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması”. Mütefekkir 3/6 (2016), 445-464.
 • Ergöz, Ramazan - Doğan, Oğuz. “Kültürel Bellek Mekanı ve Milli Kimlik Yaratmada Pınarbaşı Ağıtlarının İşlevi”. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 47 (2020), 29-43.
 • Ev, Halit. “Din Eğitiminin Diğer Din Mensuplarına Karşı Tutumların Oluşumuna Etkisi”. D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XVII (2003), 253-273.
 • Geçgel, Hulusi - Kana, Fatih. “Milli Kültür Teması Öğretimi Bağlamında Ün Anadolu Efsanesi Adlı Eserin İncelenmesi”. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 69 (2020), 715-734.
 • Gelişli, Yücel. “Çocuk Dergilerinde Milli Kimlik ile İlgili Değerlerin Sunuluşu”. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2013), 82-96.
 • Gökalp, Ziya. Limni ve Malta Mektupları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1952.
 • Gökalp, Ziya. Makaleler V. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.
 • Hadj, Ben Khaled vd. “Identification of National Identity through Sports and Cultural Activities”. 19 19/2 (2022), 11-17.
 • Imıl, Muhittin. “Cumhuriyetin Milli Kimlik İnşası ve Dil Özelinde Dini Reformasyon Çabaları”. Dini Araştırmalar 22/56 (2019), 409-428.
 • Işıkay Gürbüz, Ömrüm. “Kadın ve Savaş Perspektifinden Milli Kimlik İnşası ‘Millî Savaş Hikâyeleri Ekseninde’”. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11 (2021), 1810-1822.
 • Karataş, Cengiz. “Türk Kültürü ve Milli Kimlik Bağlamında ‘Kozmopolitizm’”. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 1/1 (2012), 106-118.
 • Kaymakcan, Recep - Meydan, Hasan. “Demokratik Vatandaşlık ve Din Öğretimi: Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de DKAB Dersleri Bağlamında Bir Değerlendirme”. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 (2010), 29-53.
 • Kodaman, Bayram. “Milli ve Dini Bütünlük Zarureti”. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2005), 1-4.
 • Kozlovets, Mykola. Fenomen Natsional’noji Identychnosti: Vyklyky Globalizatsii (The phenomenon of national identity: Challenges of globalization). Zhytomyr: Publishing House of Zhytomyr Ivan Franko State University, 2009.
 • Köseoğlu, Nevzat. Küreselleşme ve Milli Hayat. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2002.
 • Köseoğlu, Nevzat. Milli Kültür ve Kimlik. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2018.
 • MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf Ders Kitabı. MEB Yayınları, 2022.
 • MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf Ders Kitabı, 2023.
 • MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9. Sınıf Ders Kitabı. MEB Yayınları, 2021.
 • MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf Ders Kitabı. MEB Yayınları, ts.
 • MEB. Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü, 2019.
 • Ölçekçi, Haluk. “Küreselleşme ve İletişimin Milli Kültürlere Etkileri”. Gazi Türkiyat 26 (2020), 79-97.
 • Özen, Yener. “Türk Milli Kültüründe Değerler ve Değerlerin Milletleşmeye Etkisi”. Hikmet Yurdu 7/14 (2014), 59-87.
 • Özkan, Recep. Türk Eğitim Sisteminde Himayeci Değerler: İlköğretim Ders Kitapları Örneği. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006.
 • Özkartal, Mehmet. İlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersinde Dede Korkut Destanı’nın Milli Değerlerin Kazanılmasına Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009.
 • Özyurt, Hatice. “Millet Kavramının Anlam Alanı ve Teorik Çerçevesi”. Genç Mütefekkirler Dergisi 1/2 (2020), 91-135.
 • Qasımova, Mehriban. “İctimai Hareketlerde Milli ve Dini Duyguların Rolü”. Bakü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası 10 (2008), 117-131.
 • Qasımova, Mehriban. “Milli Kimlik ve Din Olgusu”. Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası 9 (2008), 105-110.
 • Sadan, Hamza. “Kur’an Bağlamında Milli Kimlik ve Dil”. AKİF Dergisi 51/2 (2021), 78-93.
 • Shevchuk, Dmytro vd. “The National Identity and Orthodox Church: The Case of Contemporary Ukraine”. Ethics & Bioethics 12/3-4 (2022), 199-211.
 • Süleymanoğlu Kürüm, Rahime - Gençkal Eroler, Elif. “Spatial Constructions of Homeland in Turkish National Identity: Exclusion and Inclusion of Europe”. Uluslararası İlişkiler 20/77 (2023), 17-33.
 • Şahin, Ahmet Metehan. “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyelerinde Millî Kimlik İnşası”. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 5/10 (2019), 275-292.
 • Şahnagil, Sinem. “Küreselleşmeye Karşı Ulus Devlet: Milli Kimliğin Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme”. Balıkesir Üniversitesi The Journal of Social Science Institute 19/36-1 (2016), 605-624.
 • Şimşir, Sebahattin. “Eski Türklerde Milliyetçilik”. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 8/16 (2013), 229-244.
 • Verdugo, Richard R. - Milne, Andrew. National Identity Theory and Practice. Charlotte: Information Age Publishing, 2016.
 • Yeniçeri, Özcan. Küreselleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayınları, 2005.
 • Yerinde, Adem. “İstiklal Marşı Özelinde Türk Milletini Güçlü Kılan Dinî ve Millî Değerler”. MANAS Din Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1/1 (2022), 7-32.
 • Yıldız, Recep - Demir, Sakine. “Milli Kimliğin Oluşumunda Zihniyet”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/8 (2003), 1-25.

A Review on the Necessity of Religious Education in the Construction of National Identity

Year 2023, Volume: 23 Issue: 2, 617 - 634, 30.12.2023
https://doi.org/10.33420/marife.1329440

Abstract

Nation refers to a group of people who have similarities within themselves and the same values to which they are attached, and who differ from other groups in this respect. The phenomenon of nation, to which individuals or groups are affiliated, reveals the membership of individuals with the concept of national identity with the unity of language, religion, race and history. National identity is a collective identity assumed by the individual and society at the level of their attachment to the national culture and each element of that culture. It is a supreme attribution that transforms uniqueness into unity and elevates personal identity to the collective spirit with the emphasis on partnership and belonging.
Nations recognize and sustain their existence through the national identity that they will give to their members. For this purpose, every nation uses education as a tool and benefits from the effective power of education in forming of a national identity. Courses such as literature, history and citizenship are among that serve this cause. Moreover, religious education refers to one of the fundamental dynamics that forms the national identity. This is because religion is one of the dominant elements among the root values in which national identity is formed. Among other values, religion has the highest power of influence due to its divine origin.
Islam draws attention to the elements that make up nations because it itself points out the differences in race, color and language, and presents this diversity in creation as evidence of Allah’s power. Each Muslim nation represents and lives Islam in different ways. The Islamic culture produced by each nation has created Islamic civilization. For this reason, racial diversity in Islam is a divine wisdom. No race or nation has superiority or greatness over any other. The national conservatism of a racist nature cannot be justified by Islam, and such a tendency harms Islam itself with its extremism. We need to develop a national identity that does not lead to extremism or seeking superiority.
Since national identity is a personal and social issue, it is frequently addressed in scientific research studies with its linguistic, historical, social, and religious dimensions. This study draws attention to the importance and function of religious education in forming of national identities due to the increasing severity of internal and external interventions that undermine national identity. The research was carried out using the method of document analysis and sought to answer the question of why religious education is necessary in the construction of national identity. It aims to reveal the function of religious education in children and young people’s process of acquiring national identity to make Turkish Islamic identity prominent. The study argues for the necessity of religious education in forming of a national identity based on the effective role of religion in the development of national feelings and understanding. The study reveals that religion is one of the strongest elements of national culture, that the diversity of language, race and color that make up different nations is of divine origin and that this diversity should be a religious reference in the construction of national identity. At the end of the research, it was suggested that the contribution of religious education to the development of national feelings and thoughts should be discussed with different methods.

References

 • Ağaoğlu, Ahmet. “Milli Terbiye”. haz. Şeref Göküş. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 13/2 (2013), 211-216.
 • Akça, Hilal. “Tarihi Romandan Milli Kimliğe”. Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi 2/4 (2016), 66-87.
 • Akıncı, Abdulvahap. “Osmanlı Devletinde Milli Kimlik İnşasında Okul”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2014), 1-24.
 • Aktaş, Atilla. “Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikayelerine Göre türk Kimliğinin Tanımları ve Milli Kimlik Bağları”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 23/2 (2019), 413-439.
 • Albayrak, Mevlüt. “İnsanlığın Uzun Soluklu Tecrübesi Din-Milliyetçilik İlişkisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/2 (2005), 83-113.
 • Arıkan, Metin. “Küreselleşme ve Milli Kimlik Açısından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 8/2 (2008), 1-8.
 • Avcı, Merve - Arıcı, Ali Fuat. “Millî kimliğin inşasında geleneğin rolü: Mustafa Kutlu örneği”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 21 (2020), 305-321.
 • Aynacı, Cengizhan. “Küregençleşme: Gençliğin Küreselleşmesi Sürecinde Milli(leşemeyen) Kültür”. Sosyal Sağlık Dergisi 1/1 (2021), 1-20.
 • Başkurt, İrfan. “Din ve Ahlak Eğitiminde Yeni Arayışlar”. İstanbul Ünivesritesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2002), 69-100.
 • Başkurt, İrfan. “İslam Eğitimine Dair Bazı Temel İlkeler”. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 9 (2002), 89-11.
 • Bilgiz, Musa. “Mehmet Akif’de Milli Birlik Düşüncesi”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 32 (2009), 11-34.
 • Binbaşıoğlu, Cavit. Eğitime Giriş. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi, 1968.
 • Bolay, Süleyman Hayri. “21. Yüzyılda Millî Aklın Rehberliğinde Türk Eğitiminin Bazı Meseleleri ve Çözüm Yolları”. Türkiye Eğitim Dergisi 2/1 (2017), 1-21.
 • Butin, Anton Vladimirovich vd. “National Identity as a Factor in the Upbringing and Education of Young People”. 208-210, 2022.
 • Cebeci, Suat. “Milli Kimlik Bağlamında Din – Kültür İlişkisi”. Akademik İncelemeler 3/2 (2008), 1-11.
 • Çay, Abdulhaluk. “Türk Kültürü ve Kaynakları”. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 1/1 (2014), 49-66.
 • DİB. 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu Öğretim Programı. Ankara: DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2022.
 • Erdoğan, İrfan - İder, Saadet. “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması”. Mütefekkir 3/6 (2016), 445-464.
 • Ergöz, Ramazan - Doğan, Oğuz. “Kültürel Bellek Mekanı ve Milli Kimlik Yaratmada Pınarbaşı Ağıtlarının İşlevi”. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 47 (2020), 29-43.
 • Ev, Halit. “Din Eğitiminin Diğer Din Mensuplarına Karşı Tutumların Oluşumuna Etkisi”. D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XVII (2003), 253-273.
 • Geçgel, Hulusi - Kana, Fatih. “Milli Kültür Teması Öğretimi Bağlamında Ün Anadolu Efsanesi Adlı Eserin İncelenmesi”. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 69 (2020), 715-734.
 • Gelişli, Yücel. “Çocuk Dergilerinde Milli Kimlik ile İlgili Değerlerin Sunuluşu”. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2013), 82-96.
 • Gökalp, Ziya. Limni ve Malta Mektupları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1952.
 • Gökalp, Ziya. Makaleler V. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.
 • Hadj, Ben Khaled vd. “Identification of National Identity through Sports and Cultural Activities”. 19 19/2 (2022), 11-17.
 • Imıl, Muhittin. “Cumhuriyetin Milli Kimlik İnşası ve Dil Özelinde Dini Reformasyon Çabaları”. Dini Araştırmalar 22/56 (2019), 409-428.
 • Işıkay Gürbüz, Ömrüm. “Kadın ve Savaş Perspektifinden Milli Kimlik İnşası ‘Millî Savaş Hikâyeleri Ekseninde’”. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11 (2021), 1810-1822.
 • Karataş, Cengiz. “Türk Kültürü ve Milli Kimlik Bağlamında ‘Kozmopolitizm’”. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 1/1 (2012), 106-118.
 • Kaymakcan, Recep - Meydan, Hasan. “Demokratik Vatandaşlık ve Din Öğretimi: Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de DKAB Dersleri Bağlamında Bir Değerlendirme”. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 (2010), 29-53.
 • Kodaman, Bayram. “Milli ve Dini Bütünlük Zarureti”. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2005), 1-4.
 • Kozlovets, Mykola. Fenomen Natsional’noji Identychnosti: Vyklyky Globalizatsii (The phenomenon of national identity: Challenges of globalization). Zhytomyr: Publishing House of Zhytomyr Ivan Franko State University, 2009.
 • Köseoğlu, Nevzat. Küreselleşme ve Milli Hayat. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2002.
 • Köseoğlu, Nevzat. Milli Kültür ve Kimlik. İstanbul: Ötüken Yayınları, 2018.
 • MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf Ders Kitabı. MEB Yayınları, 2022.
 • MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf Ders Kitabı, 2023.
 • MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9. Sınıf Ders Kitabı. MEB Yayınları, 2021.
 • MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf Ders Kitabı. MEB Yayınları, ts.
 • MEB. Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü, 2019.
 • Ölçekçi, Haluk. “Küreselleşme ve İletişimin Milli Kültürlere Etkileri”. Gazi Türkiyat 26 (2020), 79-97.
 • Özen, Yener. “Türk Milli Kültüründe Değerler ve Değerlerin Milletleşmeye Etkisi”. Hikmet Yurdu 7/14 (2014), 59-87.
 • Özkan, Recep. Türk Eğitim Sisteminde Himayeci Değerler: İlköğretim Ders Kitapları Örneği. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006.
 • Özkartal, Mehmet. İlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersinde Dede Korkut Destanı’nın Milli Değerlerin Kazanılmasına Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009.
 • Özyurt, Hatice. “Millet Kavramının Anlam Alanı ve Teorik Çerçevesi”. Genç Mütefekkirler Dergisi 1/2 (2020), 91-135.
 • Qasımova, Mehriban. “İctimai Hareketlerde Milli ve Dini Duyguların Rolü”. Bakü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası 10 (2008), 117-131.
 • Qasımova, Mehriban. “Milli Kimlik ve Din Olgusu”. Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası 9 (2008), 105-110.
 • Sadan, Hamza. “Kur’an Bağlamında Milli Kimlik ve Dil”. AKİF Dergisi 51/2 (2021), 78-93.
 • Shevchuk, Dmytro vd. “The National Identity and Orthodox Church: The Case of Contemporary Ukraine”. Ethics & Bioethics 12/3-4 (2022), 199-211.
 • Süleymanoğlu Kürüm, Rahime - Gençkal Eroler, Elif. “Spatial Constructions of Homeland in Turkish National Identity: Exclusion and Inclusion of Europe”. Uluslararası İlişkiler 20/77 (2023), 17-33.
 • Şahin, Ahmet Metehan. “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyelerinde Millî Kimlik İnşası”. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 5/10 (2019), 275-292.
 • Şahnagil, Sinem. “Küreselleşmeye Karşı Ulus Devlet: Milli Kimliğin Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme”. Balıkesir Üniversitesi The Journal of Social Science Institute 19/36-1 (2016), 605-624.
 • Şimşir, Sebahattin. “Eski Türklerde Milliyetçilik”. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 8/16 (2013), 229-244.
 • Verdugo, Richard R. - Milne, Andrew. National Identity Theory and Practice. Charlotte: Information Age Publishing, 2016.
 • Yeniçeri, Özcan. Küreselleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayınları, 2005.
 • Yerinde, Adem. “İstiklal Marşı Özelinde Türk Milletini Güçlü Kılan Dinî ve Millî Değerler”. MANAS Din Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1/1 (2022), 7-32.
 • Yıldız, Recep - Demir, Sakine. “Milli Kimliğin Oluşumunda Zihniyet”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5/8 (2003), 1-25.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Saadet İDER 0000-0002-8826-4849

Publication Date December 30, 2023
Acceptance Date December 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 23 Issue: 2

Cite

ISNAD İDER, Saadet. “Milli Kimlik İnşasında Din Eğitiminin Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 23/2 (December 2023), 617-634. https://doi.org/10.33420/marife.1329440.