Research Article
BibTex RIS Cite

Norms for Validity of the Sacrament of Eucharist According to Canon Law

Year 2022, Volume: 22 Issue: 2, 585 - 604, 30.12.2022
https://doi.org/10.33420/marife.1189246

Abstract

This study aims to examine the legal texts related to the norms for validity of the Sacrament of the holy Eucharist from the perspective of the Catholic Church. To Catholic belief, The Eucharist is considered one of the seven great sacraments. The sacraments are sanctifying acts of which shape and form are precisely defined by the Church how to be performed. In the Sacrament of the Eucharist, the bread and wine are consecrated into the body and blood of Jesus Christ and shared among all believers. The manner in which this Sacrament is performed is prescribed by law and all priests are commanded to obey these rules, so that it expresses complete dignity, humility, piety, and holiness, and is performed in the same way by all Catholic churches around the world. These rules are discussed under a heading called “De Defectibus in Celebratione Missae Occurrentibus” in the instructions on the introductory pages of official worship books. In addition, there are some rules regarding the Eucharist Sacrament in the Codex Iuris Canonici, which is the legal text of the Catholic Church. In this study, these two legal texts were examined and the rules set for the valid act of this ritual were translated from Latin and comments were made on them. Two important historical events are considered milestones in the historical process of the ritual books. They are the Council of Trent (1545-1563) and Vatican II (1962-1965). The purpose of the Council of Trent was to defend the dogmas of the Catholic Church against the Reformation and to preserve the existing liturgy. For this reason, prayer books and the rules of worship were brought together with the decisions taken at the Council of Trent. A liturgical book was announced under the name of Missale Romanum. This liturgical book, the first copy of which was announced in 1570, was reprinted and corrected in 1604, 1634, 1884 and 1920, and thus remained the sole and only copy in Latin for over three hundred years. In 1955, major changes took place in the Catholic liturgy, and the way the Eucharist Sacrament was performed also took its toll. However, there was no serious change in the validity conditions of the ritual. After the Second Vatican Council, the Novus Ordo Missae was announced and the language of worship began to be translated into vernacular. Thus, the worship books began to change. As a result, worship books written in the Novus Ordo were announced, in Latin in 1969, 1975, 2002, 2008, and in English in 2011. There is no De Defectibus text in these new books. However, the rules are still observed in the celebration of the Eucharist Sacrament in this text. For this reason, Missale Romanum, dated 1962, which is the last copy that includes this text in worship books, is used as a source in our study. De Defectibus is a law text consisting of 46 articles. These laws, which are discussed under 10 main headings, are basically related to the nature, preparation and sanctification of bread and wine. According to the laws, only a priest can perform the Eucharist Sacrament, and it is his duty to check that the bread and wine he has blessed are not corrupted. For example, unleavened bread or vinegared wine is considered defective. The most important moment of the Eucharist Sacrament is when the words of the Consecration on bread and wine are recited. The moment he pronounces the words that begin and continue with the Latin words “hoc est enim corpus meum” and “hic est enim Calix Sanguinis mei…”, the bread is no longer a normal bread, but the body of Jesus, and the wine is not a normal wine, but his blood. The texts of the law detail how the priest can pronounce the texts correctly and solve the various mishaps he may encounter. Before all this, the priest must prepare himself to say these words by fasting, make his intentions pure while saying the words of the Consecration, and ensure that all the environmental elements related to the ritual are prepared while doing all these. These laws and the instructions in the texts determine the priest's actions, words, movements, and even where to turn his eyes so precisely. In the Sacrament of the Eucharist, the priest is only a minister. He cannot add anything from himself to the ritual. According to Christians, even the priest needs the salvation of God Jesus Christ. As long as these laws are followed, a common behavior is achieved through this Sacrament performed in the same way throughout the Catholic Church.

References

 • Erbaş, Ali. Hıristiyan Ayinleri (Sakramentler) . İstanbul: Nun Yayıncılık, 1998.
 • Eroğlu, Ahmet Hikmet. “Ekmek-Şarap Ayini (Evharistiya) Konusunda Katolikler ve Protestanlar Arasındaki Anlayış Farklılıkları”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (1999), 439-453.
 • Fortescue, Adrian. The Mass: A Study of the Roman Liturgy . thk. Bernard Ward - Herbert Thurston. Boonville, New York: Preserving Christian Publications, 2nd Basım, 2007.
 • Ming, John. “Concupiscence”. The Catholic Encyclopedia . C. 4. New York: Robert Appleton Company, 1908.
 • Pohle, Joseph. “Eucharist”. The Catholic Encyclopedia . C. 5. New York: Robert Appleton Company, 1909.
 • Seyfeli, Canan. “Evharistiyada İsa Mesih: Sembol ve/veya Gerçek”. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25/1 (2022), 47-69.
 • Sullivan, John Francis. The Externals of the Catholic Church: Her Government, Ceremonies, Festivals, Sacramentals, And Devotions . New York: P. J. Kenedy & Sons, 1917.
 • Zugibe, Frederick T. “Death by Crucifixion”. Society of Forensic Science Journal 17/1 (1984), 1-13.
 • Catechismus Catholicae Ecclesia . Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2. Basım, 1997. http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/index_lt.htm
 • Codex Iuris Canonici (Code of Canon Law): Latin - English Edition . Washington, DC: Canon Law Society of America, 1998.
 • Kutsal Ayinin Kitabı . İstanbul: Sent Antuan Kilisesi, 1997.
 • Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil) . İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2009.
 • Missale Romanum: ex Decreto SS. Concilii Tridenti Restitutum Summorum Pontificum Cura Recognitum . Romae: Sacrae Rituum Congregationis, Editio Typica., 1962.
 • The Roman Missal . New Jersey: Catholic Book Publishing Corp., English Translation According to the Third Latin Typical (2002)., 2011.
 • The Salvation Army Handbook of Doctrine . London: Salvation Books, 2010.

Kilise Hukukunda Evharistiya Ayininin Sıhhat Şartları

Year 2022, Volume: 22 Issue: 2, 585 - 604, 30.12.2022
https://doi.org/10.33420/marife.1189246

Abstract

Bu çalışma Katolik Kilisesi perspektifinden kutsal Evharistiya ayininin sıhhat şartlarıyla ilgili yasa metinlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Evharistiya ayini Katolik itikada göre yedi büyük sakramentten birisi olarak kabul edilir. Sakramentler şekil ve biçim açısından Kilise tarafından nasıl icra edileceği bütün hatlarıyla belirlenmiş kutsallaştırıcı eylemlerdir. Evharistiya Sakramenti’nde ekmek ve şarap takdis edilerek İsa Mesih’in eti ve kanına dönüşür ve bütün inananlara paylaştırılır. Tam bir saygınlık, alçak gönüllülük, dindarlık ve kutsallık ifade etmesi ve dünyadaki bütün Katolik kiliselerce aynı şekilde icra edilmesi için bu sakramentin icra ediliş şekli kanunlarda belirtilmiş ve bütün rahiplerin bu kurallara uyması emredilmiştir. Bu kurallar resmi ibadet kitaplarının giriş sayfalarında yer alan yönergelerde “De Defectibus in Celebratione Missae Occurrentibus” isimli bir başlıkta ele alınmıştır. Bundan başka Katolik Kilisesi’nin hukuk metni olan Codex İuris Canonici içinde de Evharistiya Sakramenti’yle ilgili bazı kurallar vardır. Çalışmamızda bu iki hukuk metni incelenerek bu ayinin sahih bir biçimde icra edilmesi için konulan kurallar Latinceden tercüme edilerek üzerlerine yorumlar yapılmıştır. Ayin kitaplarının tarihsel serencamında iki önemli tarihsel olay milat kabul edilir. Bunlar Trent Konsili (1545-1563) ve II. Vatikan Konsilidir (1962-1965). Trent Konsili’nin amacı Reform hareketlerine karşı Katolik Kilisesi’nin dogmalarını savunmak ve var olan litürjiyi korumaktı. Bu sebeple Trent Konsili’nde alınan kararlarla ibadet kitapları düzenlenerek ibadet metinleri ve ibadete dair kurallar bir araya getirildi. Bu kararlara binaen Missale Romanum ismiyle bir ayin kitabı ilan edildi. İlk nüshası 1570 yılında ilan edilen bu ayin kitabının 1604, 1634, 1884 ve 1920 yıllarında yeniden basımları ve düzeltmeleri yapıldı ve böylece üç yüz yılı aşkın bir süre Latince olarak yegâne ve tek nüsha olarak kaldı. 1955 yılında Katolik litürjide çok büyük değişiklikler meydana geldi ve Evharistiya Sakramenti’nin icra ediliş biçimi de bundan nasibini aldı. Ancak ayinin sıhhat şartlarıyla ilgili ciddi bir değişiklik olmadı. II. Vatikan Konsilinden sonra Yeni Ayin Düzenine geçildi ve artık ibadetin dili de yerel dillere çevrilmeye başladı. Böylece ibadet kitapları da değişmeye başladı. Bunun sonucunda 1969, 1975, 2002, 2008 yıllarında Latince, 2011 yılında da İngilizce olmak üzere Yeni Ayin Düzeni’yle yazılmış ibadet kitapları ilan edildi. Bu yeni kitapların içinde De Defectibus metni yoktur. Ancak bu metinde kurallar Evharistiya Sakramenti’nin icrasında hâlen gözetilmektedir. Bu sebeple çalışmamızda kaynak olarak bu metne ibadet kitaplarında yer veren son nüsha olan 1962 tarihli Missale Romanum kullanılmıştır. De Defectibus 46 maddeden oluşan bir yasa metnidir. 10 ana başlık altında ele alınan bu yasalar temelde ekmek ve şarabın mahiyetiyle, hazırlanışlarıyla ve kutsanmalarıyla ilgilidir. Bu yasalara göre Evharistiya Sakramenti’ni yalnızca bir rahip yapabilir ve kutsadığı ekmeğin ve şarabın kusurlu olup olmadığını kontrol etme görevi de onundur. Örneğin mayasız ekmek veya sirkeleşmiş şarap kusurlu sayılmaktadır. Evharistiya Sakramenti’nin en önemli anı ekmek ve şarap üzerine kutsama kelimelerinin okunduğu andır. Latince “hoc est enim corpus meum” ve “hic est enim Calix Sanguinis mei…” şeklinde başlayıp devam eden kelimeleri telaffuz ettiği an artık oradaki ekmek normal bir ekmek değil İsa’nın bedeni, şarap da normal bir şarap değil O’nun kanına dönüşmüş olur. Yasa metinleri rahibin bu metinleri doğru bir şekilde telaffuz etmesini ve karşılaşabileceği çeşitli aksilikleri nasıl çözebileceğini detaylı şekilde ele alır. Fakat bütün bunlardan önce rahibin oruç tutarak manen bu kelimeleri söylemeye kendini hazırlaması, kutsama kelimelerini söylerken niyetini halis kılması ve tüm bunları yaparken ayinle ilgili bütün çevresel unsurların da hazır edilmesini sağlaması gerekmektedir. Bu yasalar ve ibadet kitaplarındaki yönergeler rahibin davranışlarını, sözlerini, hareketlerini, hatta gözlerini nereye çevireceğini bile o denli kesin hatlarla belirler ki; Evharistiya ayininde rahip sadece bir vekil hükmündedir. Kendinden ayine bir şey katamaz. Çünkü Hıristiyanlara göre rahip bile Tanrı İsa Mesih’in kurtarışına muhtaçtır. Bu yasalara uyulduğu sürece bütün Katolik Kilisesi’nde aynı şekilde icra olunan bu sakrament vasıtasıyla ortak bir davranış birliği sağlanır.

References

 • Erbaş, Ali. Hıristiyan Ayinleri (Sakramentler) . İstanbul: Nun Yayıncılık, 1998.
 • Eroğlu, Ahmet Hikmet. “Ekmek-Şarap Ayini (Evharistiya) Konusunda Katolikler ve Protestanlar Arasındaki Anlayış Farklılıkları”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (1999), 439-453.
 • Fortescue, Adrian. The Mass: A Study of the Roman Liturgy . thk. Bernard Ward - Herbert Thurston. Boonville, New York: Preserving Christian Publications, 2nd Basım, 2007.
 • Ming, John. “Concupiscence”. The Catholic Encyclopedia . C. 4. New York: Robert Appleton Company, 1908.
 • Pohle, Joseph. “Eucharist”. The Catholic Encyclopedia . C. 5. New York: Robert Appleton Company, 1909.
 • Seyfeli, Canan. “Evharistiyada İsa Mesih: Sembol ve/veya Gerçek”. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25/1 (2022), 47-69.
 • Sullivan, John Francis. The Externals of the Catholic Church: Her Government, Ceremonies, Festivals, Sacramentals, And Devotions . New York: P. J. Kenedy & Sons, 1917.
 • Zugibe, Frederick T. “Death by Crucifixion”. Society of Forensic Science Journal 17/1 (1984), 1-13.
 • Catechismus Catholicae Ecclesia . Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2. Basım, 1997. http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/index_lt.htm
 • Codex Iuris Canonici (Code of Canon Law): Latin - English Edition . Washington, DC: Canon Law Society of America, 1998.
 • Kutsal Ayinin Kitabı . İstanbul: Sent Antuan Kilisesi, 1997.
 • Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil) . İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2009.
 • Missale Romanum: ex Decreto SS. Concilii Tridenti Restitutum Summorum Pontificum Cura Recognitum . Romae: Sacrae Rituum Congregationis, Editio Typica., 1962.
 • The Roman Missal . New Jersey: Catholic Book Publishing Corp., English Translation According to the Third Latin Typical (2002)., 2011.
 • The Salvation Army Handbook of Doctrine . London: Salvation Books, 2010.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion, Society and Culture Studies
Journal Section Research Article
Authors

Musa Osman Karatosun 0000-0002-0449-5851

Publication Date December 30, 2022
Acceptance Date November 8, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 22 Issue: 2

Cite

ISNAD Karatosun, Musa Osman. “Kilise Hukukunda Evharistiya Ayininin Sıhhat Şartları”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 22/2 (December 2022), 585-604. https://doi.org/10.33420/marife.1189246.