Research Article
BibTex RIS Cite

Sosyolojik Açıdan Klasik Kent/Modern Kent Ayrımı ve Din

Year 2023, Volume: 23 Issue: 2, 325 - 348, 30.12.2023
https://doi.org/10.33420/marife.1334679

Abstract

Bu makalenin amacı tarihsel süreçte kent ve din arasındaki ilişkinin değişen doğasını bir teorik çerçeve içinde tespit etme çabasıdır. Dünyanın her tarafında ve tarihin uzun bir devresinde kentler parçası oldukları geleneksel/feodal topluma has karakteristik özellikler sergilemişlerdir. Modern kentler de yine aynı şekilde modern toplumların bir parçası olarak kendilerine has özellikler sergilemektedir. Başka bir deyişle kentler, tek başlarına var olan komüniteler olarak ele alınmazlar. Parçası oldukları büyük toplumun temel yapısına izafe edilerek anlaşılabilirler. Bu yönüyle kent, Robert Park’ın ifadesiyle toplumsal davranışın araştırılması için bir “laboratuvar” konumundadır. Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte kentler, genel anlamda toplumların kaderinin belirlendiği ve geleneksel toplumdan farklı bir hayat tarzını temsil eden alanlar hâline gelmiştir. Doğal olarak, yeniden biçimlenen kent hayatında yaşanan değişimler, kentleşme bağlamında din ve kültür alanının değişimini de kaçınılmaz kılmış ve antik dönemden itibaren değişmekte ve dönüşmekte olan kentler ile din arasında asırlardır süren ilişkinin kırılma noktasını modernleşme adı verilen hızlı değişim süreci oluşturmuştur. Bu açıdan kentler, insanların birbirleriyle olduğu kadar; yaşadıkları mekânla da ilişki kurdukları, ondan etkilenmek ya da etkileyip değiştirmek suretiyle onu toplumsal süreçlerin bir parçası hâline getirdikleri alanlardır. İnsanoğlu, tarihin ilk dönemlerinden beri kentlerde yaşamamaktadır. Kent, insanın kendi amaçları ve kendi sosyal ilişkileri doğrultusunda sonradan inşa ettiği bir yaşam alanıdır. Tarih boyunca yıkılan, ortadan kalkan medeniyetler ve kentlerin yerlerini başka medeniyetler ve kentler almıştır. Buna karşın, geçmişte var olan klasik kentler ile Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan modern sanayi kentlerinin karşılaştıkları güçlükler, daha ileri bir toplum örgütlenmesi veya kentten farklı bir yerleşim/yönetim biçimi ile aşılabilmiş değildir. Toplumsal örgütlenmenin ileri bir seviyesi, gelişkin bir örneği olan kentler, tarih boyunca farklı yönetsel ağları ve toplumsal ilişkileri bünyesinde barındıran alanlar olmuştur. Varlık gösterdikleri dönemlerde, nüfusu yoğun bir şekilde kendilerine çekme nedenleri kimi zaman savunma faktörüne, kimi zaman dini öğelere, kimi zaman ticaret ya da sanayi gibi olgulara dayansa da site kentlerinden günümüzün modern sanayi kentlerine kadarki süreçte kurulan veya ortadan kalkan bütün kentlerin ortak özelliği; egemen olunan kaynaklar üzerinden ürettikleri gücün sürekliliğidir. Sonuçta, insan toplulukları tarih boyunca, nasıl bir ideal yaşam hayal ediyorlarsa etraflarını da ona göre dizayn ettiklerinden bir kent inşa edildiğinde, kentin fiziksel ve sosyolojik yapısı o toplumun inançlarının, geleneklerinin ve sosyal örgütlenmesinin bir yansıması olarak karşımıza çıkmıştır. Nitekim Gülzar’ın deyimiyle, kapitalist toplumlar kentlerini gökdelenler, borsalar ve ticaret merkezleri etrafında inşa ederek “eco-centrik”; komünist toplumlar kentlerini büyük meydanlar ve anıtlar etrafında kurarak “sosyo-centrik” bir kent modeli oluştururken; İslam medeniyeti gibi Allah inancına dayalı toplumlar, kentlerini mabetler ve kutsal mekânlar etrafında inşa ederek “teo-centrik” bir model oluşturmuşlardır. Dolayısıyla modern kentin seküler kurumlarının gerek fert gerekse de toplum hayatında insanların gaye ve anlam arayışı gibi birtakım ihtiyaçlarına cevap veremediği durumlarda, dinin yeni roller ve fonksiyonlar kazanarak öne çıkmasının şaşırtıcı bir durum olmayacağından hareketle, 21. yüzyılın modern kentleri özelinde dinin yapı ve fonksiyonlarında meydana gelen değişimler ile toplumun din algısındaki farklılaşmaları daha iyi tespit edebilmek adına yeni saha araştırmalarına ve bulgulara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Çünkü dinin, kutsal ve aşkın tabiatı yanında, kendisinde var olan değerler sistemi sayesinde insanların önemli ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle hem bireysel hem de toplumsal yönden önemli bir fonksiyon icra ettiği söylenebilir. Bu anlamda çalışmada sosyolojik açıdan klasik kent- modern kent ayrımı özelinde din-toplum ilişkilerinde meydana gelen değişimler, bilimsel araştırma desenlerinden nitel araştırma deseni (stratejisi) benimsenerek teorik açıdan incelenmiştir.

Thanks

Katkı ve yardımlarından dolayı danışman hocam sayın Prof. Dr. Mehmet Akgül'e ve sayın Doç. Dr. İrfan Erdoğan ile Marife Dergisi’nin değerli emektarlarına teşekkür ederim.

References

 • Akyüz, Niyazi. Gecekondularda Dini Hayat ve Kentlileşme. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2007.
 • Akyüz, Niyazi- Çapçıoğlu, İhsan. Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi. Ankara: Ümit Ofset Matbaacılık, 2008.
 • Alver, Köksal. “Kent İmgesi”. Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Alver, Köksal. “Korkut Tuna ve Şehir Sosyolojisi”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 22 (2011), 331-346.
 • Arslantaş, Adnan Halis. “Sosyal Değişme Kentleşme ve Kentlileşmenin Din Üzerine Etkileri”. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/2 (2008), 171-196.
 • Benevolo, Leonardo. Avrupa Tarihinde Kentler. çev. Nur Nirven Afa. İstanbul: Afa Yayınları, 1995.
 • Bayer, Ali. “Sekülerleşme Din İlişkisi”. Sekülerleşme Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Otto Yayınları, 2021.
 • Bayer, Ali. Sosyolojik Perspektiften Sekülerleşme ve Din İlişkisine Yeniden Bakış. Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2006. 204542
 • Bırd, John. Din Sosyolojisi Nedir. çev. Abdulvahap Taştan-Mustafa Derviş Dereli. İstanbul: Lotüs Yayınları, 3. Basım, 2019.
 • Bilgiseven, Amiran Kurtkan. Köy sosyolojisi. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1988.
 • Bottomore, Thomas Burton. Toplumbilim. çev. Ünsal OSKAY. Ankara: Doğan Yayınları, 1977.
 • Bumin, Kürşat. Demokrasi Arayışında Kent. İstanbul: İz Yayıncılık, 1998.
 • Canatan, Kadir. “Batı Kenti”. Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Çağatay, Neşet. İslamiyet Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1982.
 • Coşkun, İsmail. “Ütopya ve Kent”. Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Çelik, Celalettin. Geleneksel Şehir Dindarlığından Modern Kent Dindarlığına. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 1. Basım, 2013.
 • Çelik, Celalettin. “Şehir ve Din”. Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Çelik, Celalettin. Şehirleşme ve Din. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2. Basım, 2002.
 • Demirci, Mustafa. “İslam’da Şehir ve Şehrin Sosyal Dinamikleri”. Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Ertürk, Hasan. Kent Ekonomisi. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları, 1997.
 • Ertit, Volkan. Sekülerleşme Teorisi. Ankara: Liberte Yayınları, 1. Basım, 2019.
 • Erten, Metin. Nasıl Bir Yerel Yönetim. İstanbul: Anahtar Kitap Yayınları, 1. Basım, 1999.
 • Günay, Ünver. “Modern Sanayi Toplumlarında Din”. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/3 (1986), 41-88.
 • Günay, Ünver. Din Sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları, 2001.
 • Günay, Ünver. “Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi ve Temel Sorunları”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/12 (2002), 1-20.
 • Gülzar, Haydar. Şehirlerin Ruhu. çev. Gürkan Sekmen. İstanbul: İnsan Yayınları, 1. Basım, 1991.
 • Gülerman, Adnan - Taştekil, Sevda. Ahi Teşkilatı’nın Türk Toplumu’nun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkisi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993.
 • Giddens, Anthony. Sosyoloji Eleştirel Bir Giriş. çev. Ülgen Yıldız Battal. Ankara: Phoenix Yayınları, 9. Basım, 2001.
 • Helle, Hans Jürgen. “Kentlileşmiş İnsan. çev. Zeynep Aygen.” İstanbul Yapı Kredi Yayınları Cogito Düşünce Dergisi 8 (1996), 71-79.
 • Hout, Jean Louis. “Dünya’nın İlk Kentleri, Kasabacıklardan Megapollere, çev. Ali Bektaş Girgin”. Kentlerin Doğuşu. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2000.
 • İçli, Gönül. Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık, 2011.
 • İsbir, Eyüp Günay. Şehirleşme Meseleleri. Ankara: Gazi Büro Yayınları, 1991.
 • Karaman, Zerrin Toprak. Kent Yönetimi ve Politikası. İzmir: Anadolu Matbaacılık, 1998.
 • Kartal, Kemal. Kentleşme ve İnsan. Ankara: Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, 1978.
 • Kirman, Mehmet Ali. Din ve Sekülerleşme. Adana: Karahan Kitabevi, 2005.
 • Kıray, Mübeccel. Kentleşme Yazıları. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1998.
 • Koştaş, Münir. Üniversite Öğrencilerinde Dine Bakış. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995.
 • Kurt, Abdurrahman. Din Sosyolojisi. Bursa: Sentez Yayınları, 22. Basım, 2019.
 • Kurt, Abdurrahman. “Sosyolojik Din Tanımlamaları ve Dine Teolojik Bakış Sorunu”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/2 (2008), 73-93.
 • Luraghi, Raimondo. Sömürgecilik Tarihi. çev. Halim İnal. İstanbul: E Yayınları, 1975.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin. İslam Sanatı ve Maneviyatı. çev. Ahmet Demirhan. İstanbul: İnsan Yayınları, 1992.
 • Öz, Nedim. “Modern Seküler Süreçte Ailenin Çözülmesi”. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6/11 (2019), 795-835.
 • Okan, Oya. “Şehir, Tarih, Sosyoloji: Korkut Tuna’nın Şehir Yaklaşımı”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3/22 (2011), 305-328.
 • Özdemir, Eylem. “Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi”. İdealkent Dergisi 1/1 (2010), 44-77.
 • Öztaş, Fatih - Özbolat, Abdullah. “Kentlileşen Gelenek, Geleneklileşen Kent”. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2 (2019), 176-189.
 • Özay, Mehmet. Sekülerleşme ve Din, Batı’da Sekülerleşme Teorileri ve Tartışmaları. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2. Basım, 2020.
 • Park, Robert Ezra - Burgess, Ernes Watson. Şehir, çev. Pınar Karababa Kayalıgil. Ankara: Heretik Yayınları, 2016.
 • Pirenne, Henri. Orta Çağ Kentleri, çev. Şadan Karadeniz. İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.
 • Oktar, Suat - Varlı, Arzu. “Türkiye’de 1950-1954 Yılları Arasında Demokrat Partinin Tarım Politikası”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28/1 (2010), 11-22.
 • Tatlıdil, Ercan. “Kent Sosyolojisi: Kuramlar Kavramlar”. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3 (1992), 25-44.
 • Tatlıdil, Ercan. Kentleşme ve Gecekondu. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1989.
 • Taş, Kemaleddin. Türk Halkının Gözüyle Diyanet. İstanbul: İz Yayıncılık, 2002.
 • Tuna, Korkut. Şehirlerin Ortaya Çıkışı ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1987.
 • Topal, Ahmet Kadir. “Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6/1 (2004), 276-294.
 • Uğurlu, Örgen vd. “Kentlerin Tarihsel Gelişimi”. Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları. 25-70. Ankara: Örgün Yayınevi, 2010.
 • Ünal, Vehbi. “Geleneksel Aileden Çekirdek Aileye Geçiş Sürecinde Boşanma Sorunu ve Din”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6/26 (2013), 588-603.
 • Serdar, Ziyaüddin. İslam Medeniyetinin Geleceği, çev. Deniz Aydın. İstanbul: İnsan Yayınları, 1986.
 • Sezal, İhsan. Şehirleşme. İstanbul: Ağaç Yayıncılık, 1992.
 • Skirbekk, Gunnar - Gilje, Nils. Antik Yunandan Günümüze Felsefe Tarihi, çev. Emrah Akbaş-Şule Mutlu. İstanbul: Kesit Yayınları, 2017.
 • Slattery, Martin. Sosyolojide Temel Fikirler, çev. Ümit Tatlıcan-Gülhan Demiriz. Bursa: Sentez Yayınları, 10. Basım, 2018.
 • Wirth, Louis vd. “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme, çev. Bülent Duru-Ayten Alkan”. 20 Yüzyıl Kenti. 76-106. Ankara: İmge Yayınları, 2002.
 • Weber, Max. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Aruoba. İstanbul: Hil Yayınları, 1985.
 • Yavuz, Hilmi. İslam’ın Zihin Tarihi, Bir Müslüman Aydının İslam Üzerine Düşünceleri. İstanbul: Timaş Yayınları, 2009.

Classic City/Modern City Dıscrımınatıon and Religion in Sociological Perspective

Year 2023, Volume: 23 Issue: 2, 325 - 348, 30.12.2023
https://doi.org/10.33420/marife.1334679

Abstract

The aim of this article is to try to determine the changing nature of the relationship between city and religion in the historical process within a theoretical framework. All over the world and over a long period of history, cities have exhibited characteristic features specific to the traditional/feudal society of which they are a part. Likewise, modern cities exhibit their own characteristics as a part of modern societies. In other words, cities are not considered as communities that exist alone. They can be understood by relating them to the basic structure of the larger society of which they are a part. In this respect, the city is, in Robert Park's words, a "laboratory" for researching social behavior. Especially with the developments after the Industrial Revolution, cities have become areas where the fate of societies in general is determined and represent a lifestyle different from the traditional society. Naturally, the changes experienced in the reshaped city life made the change in the field of religion and culture inevitable in the context of urbanization, and the rapid change process called modernization constituted the breaking point of the centuries-old relationship between religion and cities, which have been changing and transforming since the ancient period. In this respect, cities are not only about people but also about each other; They are areas where they establish a relationship with the place they live in and make it a part of social processes by being affected by it or by influencing and changing it. Human beings have not lived in cities since the early periods of history. The city is a living space that people build in line with their own purposes and social relations. Throughout history, civilizations and cities that have collapsed or disappeared have been replaced by other civilizations and cities. On the other hand, the difficulties faced by the classical cities that existed in the past and the modern industrial cities that emerged after the Industrial Revolution could not be overcome with a more advanced social organization or a settlement/management style different from the city. Cities, which are an advanced level and a developed example of social organization, have been areas that have incorporated different administrative networks and social relations throughout history. Although the reasons for attracting the population intensively during the periods in which they existed were sometimes based on defense factors, sometimes on religious elements, and sometimes on facts such as trade or industry, the common feature of all cities that were established or disappeared in the process from city-site cities to today's modern industrial cities is; It is the continuity of the power they produce through the resources they dominate. As a result, throughout history, human communities have designed their surroundings according to the ideal life they dream of, and when a city is built, the physical and sociological structure of the city appears as a reflection of the beliefs, traditions and social organization of that society. As a matter of fact, in Gülzar's words, capitalist societies are "eco-centric" by building their cities around skyscrapers, stock exchanges and trade centers; While communist societies create a "socio-centric" city model by building their cities around large squares and monuments; Societies based on belief in God, such as the Islamic civilization, have created a "theo-centric" model by building their cities around temples and sacred places. Therefore, in cases where the secular institutions of the modern city cannot meet some of the needs of people such as the search for purpose and meaning in both individual and social life, it is not surprising that religion comes to the fore by gaining new roles and functions. It is thought that new field research and findings are needed in order to better detect the differences in society's perception of religion. Because it can be said that religion, in addition to its sacred and transcendent nature, performs an important function both individually and socially by meeting the important needs of people thanks to its inherent value system. In this sense, in the study, the changes in religion-society relations, specifically the distinction between classical city and modern city, were examined from a sociological perspective, from a theoretical perspective, by adopting a qualitative research pattern (strategy) from scientific research patterns.

Thanks

I would like to express my gratitude to my advisor, Prof. Dr. Mehmet Akgül, and to Assoc. Prof. Dr. İrfan Erdogan, as well as to the valuable staff of Marife Journal for their contributions and assistance.

References

 • Akyüz, Niyazi. Gecekondularda Dini Hayat ve Kentlileşme. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2007.
 • Akyüz, Niyazi- Çapçıoğlu, İhsan. Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi. Ankara: Ümit Ofset Matbaacılık, 2008.
 • Alver, Köksal. “Kent İmgesi”. Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Alver, Köksal. “Korkut Tuna ve Şehir Sosyolojisi”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 22 (2011), 331-346.
 • Arslantaş, Adnan Halis. “Sosyal Değişme Kentleşme ve Kentlileşmenin Din Üzerine Etkileri”. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/2 (2008), 171-196.
 • Benevolo, Leonardo. Avrupa Tarihinde Kentler. çev. Nur Nirven Afa. İstanbul: Afa Yayınları, 1995.
 • Bayer, Ali. “Sekülerleşme Din İlişkisi”. Sekülerleşme Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Otto Yayınları, 2021.
 • Bayer, Ali. Sosyolojik Perspektiften Sekülerleşme ve Din İlişkisine Yeniden Bakış. Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2006. 204542
 • Bırd, John. Din Sosyolojisi Nedir. çev. Abdulvahap Taştan-Mustafa Derviş Dereli. İstanbul: Lotüs Yayınları, 3. Basım, 2019.
 • Bilgiseven, Amiran Kurtkan. Köy sosyolojisi. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1988.
 • Bottomore, Thomas Burton. Toplumbilim. çev. Ünsal OSKAY. Ankara: Doğan Yayınları, 1977.
 • Bumin, Kürşat. Demokrasi Arayışında Kent. İstanbul: İz Yayıncılık, 1998.
 • Canatan, Kadir. “Batı Kenti”. Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Çağatay, Neşet. İslamiyet Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1982.
 • Coşkun, İsmail. “Ütopya ve Kent”. Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Çelik, Celalettin. Geleneksel Şehir Dindarlığından Modern Kent Dindarlığına. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 1. Basım, 2013.
 • Çelik, Celalettin. “Şehir ve Din”. Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Çelik, Celalettin. Şehirleşme ve Din. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2. Basım, 2002.
 • Demirci, Mustafa. “İslam’da Şehir ve Şehrin Sosyal Dinamikleri”. Kent Sosyolojisi. Ankara: Hece Yayınları, 2012.
 • Ertürk, Hasan. Kent Ekonomisi. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları, 1997.
 • Ertit, Volkan. Sekülerleşme Teorisi. Ankara: Liberte Yayınları, 1. Basım, 2019.
 • Erten, Metin. Nasıl Bir Yerel Yönetim. İstanbul: Anahtar Kitap Yayınları, 1. Basım, 1999.
 • Günay, Ünver. “Modern Sanayi Toplumlarında Din”. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/3 (1986), 41-88.
 • Günay, Ünver. Din Sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları, 2001.
 • Günay, Ünver. “Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi ve Temel Sorunları”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/12 (2002), 1-20.
 • Gülzar, Haydar. Şehirlerin Ruhu. çev. Gürkan Sekmen. İstanbul: İnsan Yayınları, 1. Basım, 1991.
 • Gülerman, Adnan - Taştekil, Sevda. Ahi Teşkilatı’nın Türk Toplumu’nun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkisi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993.
 • Giddens, Anthony. Sosyoloji Eleştirel Bir Giriş. çev. Ülgen Yıldız Battal. Ankara: Phoenix Yayınları, 9. Basım, 2001.
 • Helle, Hans Jürgen. “Kentlileşmiş İnsan. çev. Zeynep Aygen.” İstanbul Yapı Kredi Yayınları Cogito Düşünce Dergisi 8 (1996), 71-79.
 • Hout, Jean Louis. “Dünya’nın İlk Kentleri, Kasabacıklardan Megapollere, çev. Ali Bektaş Girgin”. Kentlerin Doğuşu. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2000.
 • İçli, Gönül. Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık, 2011.
 • İsbir, Eyüp Günay. Şehirleşme Meseleleri. Ankara: Gazi Büro Yayınları, 1991.
 • Karaman, Zerrin Toprak. Kent Yönetimi ve Politikası. İzmir: Anadolu Matbaacılık, 1998.
 • Kartal, Kemal. Kentleşme ve İnsan. Ankara: Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, 1978.
 • Kirman, Mehmet Ali. Din ve Sekülerleşme. Adana: Karahan Kitabevi, 2005.
 • Kıray, Mübeccel. Kentleşme Yazıları. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1998.
 • Koştaş, Münir. Üniversite Öğrencilerinde Dine Bakış. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995.
 • Kurt, Abdurrahman. Din Sosyolojisi. Bursa: Sentez Yayınları, 22. Basım, 2019.
 • Kurt, Abdurrahman. “Sosyolojik Din Tanımlamaları ve Dine Teolojik Bakış Sorunu”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/2 (2008), 73-93.
 • Luraghi, Raimondo. Sömürgecilik Tarihi. çev. Halim İnal. İstanbul: E Yayınları, 1975.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin. İslam Sanatı ve Maneviyatı. çev. Ahmet Demirhan. İstanbul: İnsan Yayınları, 1992.
 • Öz, Nedim. “Modern Seküler Süreçte Ailenin Çözülmesi”. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6/11 (2019), 795-835.
 • Okan, Oya. “Şehir, Tarih, Sosyoloji: Korkut Tuna’nın Şehir Yaklaşımı”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3/22 (2011), 305-328.
 • Özdemir, Eylem. “Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi”. İdealkent Dergisi 1/1 (2010), 44-77.
 • Öztaş, Fatih - Özbolat, Abdullah. “Kentlileşen Gelenek, Geleneklileşen Kent”. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2 (2019), 176-189.
 • Özay, Mehmet. Sekülerleşme ve Din, Batı’da Sekülerleşme Teorileri ve Tartışmaları. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2. Basım, 2020.
 • Park, Robert Ezra - Burgess, Ernes Watson. Şehir, çev. Pınar Karababa Kayalıgil. Ankara: Heretik Yayınları, 2016.
 • Pirenne, Henri. Orta Çağ Kentleri, çev. Şadan Karadeniz. İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.
 • Oktar, Suat - Varlı, Arzu. “Türkiye’de 1950-1954 Yılları Arasında Demokrat Partinin Tarım Politikası”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28/1 (2010), 11-22.
 • Tatlıdil, Ercan. “Kent Sosyolojisi: Kuramlar Kavramlar”. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3 (1992), 25-44.
 • Tatlıdil, Ercan. Kentleşme ve Gecekondu. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1989.
 • Taş, Kemaleddin. Türk Halkının Gözüyle Diyanet. İstanbul: İz Yayıncılık, 2002.
 • Tuna, Korkut. Şehirlerin Ortaya Çıkışı ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1987.
 • Topal, Ahmet Kadir. “Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6/1 (2004), 276-294.
 • Uğurlu, Örgen vd. “Kentlerin Tarihsel Gelişimi”. Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları. 25-70. Ankara: Örgün Yayınevi, 2010.
 • Ünal, Vehbi. “Geleneksel Aileden Çekirdek Aileye Geçiş Sürecinde Boşanma Sorunu ve Din”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6/26 (2013), 588-603.
 • Serdar, Ziyaüddin. İslam Medeniyetinin Geleceği, çev. Deniz Aydın. İstanbul: İnsan Yayınları, 1986.
 • Sezal, İhsan. Şehirleşme. İstanbul: Ağaç Yayıncılık, 1992.
 • Skirbekk, Gunnar - Gilje, Nils. Antik Yunandan Günümüze Felsefe Tarihi, çev. Emrah Akbaş-Şule Mutlu. İstanbul: Kesit Yayınları, 2017.
 • Slattery, Martin. Sosyolojide Temel Fikirler, çev. Ümit Tatlıcan-Gülhan Demiriz. Bursa: Sentez Yayınları, 10. Basım, 2018.
 • Wirth, Louis vd. “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme, çev. Bülent Duru-Ayten Alkan”. 20 Yüzyıl Kenti. 76-106. Ankara: İmge Yayınları, 2002.
 • Weber, Max. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Aruoba. İstanbul: Hil Yayınları, 1985.
 • Yavuz, Hilmi. İslam’ın Zihin Tarihi, Bir Müslüman Aydının İslam Üzerine Düşünceleri. İstanbul: Timaş Yayınları, 2009.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet AKGÜL 0000-0002-5845-8626

Mustafa LALELİ 0000-0002-1706-8605

Publication Date December 30, 2023
Acceptance Date December 10, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 23 Issue: 2

Cite

ISNAD AKGÜL, Mehmet - LALELİ, Mustafa. “Sosyolojik Açıdan Klasik Kent/Modern Kent Ayrımı Ve Din”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 23/2 (December 2023), 325-348. https://doi.org/10.33420/marife.1334679.