Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Din Eğitimi Bilimi İçin Kavram Öğretiminin Felsefi Kökenleri

Yıl 2023, Cilt: 23 Sayı: 1, 29 - 52, 30.06.2023
https://doi.org/10.33420/marife.1266010

Öz

Makalede, düşünce ve dilin dayanak noktaları olan kavramlara ilişkin ontolojik tümeller probleminin bilgi kuramsal yapıdaki eğitsel izdüşümüne odaklanılmıştır. Çalışmanın problemi din eğitimi biliminin din eğitimi pratiğine kavram öğretimi süreçlerini kılavuzlayıcı ilkeler sunabilmesi için eğitsel bir temel arayışıdır. Makalede kavram felsefesinin bir görünümü olarak değerlendirilebilecek kavramlaştırma yaklaşımları ile din öğretimi pratiğinin öncelikli alanlarından olan kavram öğretimi arasında ilişkisellik kurarak felsefi bir perspektifle ilkesel ve eğitsel bir temel inşa etmek amaçlanmıştır. Dolayısıyla çalışmada din eğitimi biliminin kavram öğretimine felsefi olarak temellendirilmiş eğitsel ilkeler sunmasının imkânına odaklanılmıştır. Konuya ilişkin literatürde bulunan çalışmalar sınıflandırıldığında; din eğitiminde yer alan dini/ahlaki kavramların analizine odaklanan; spesifik bir kavramın öğretim ortamlarına taşınma sürecini eğitsel açıdan yapılandıran ve örnek ders işleyişleri sunan; kavram öğretimi sürecinin niteliğini çeşitli paydaş görüşlerine göre belirlemeye çalışan; öğretiminin niteliğini arttırmak için kavram öğretimi teknikleri tasarlayan ve kavram öğretimi sürecinde farklı yöntemlerin işlevselliğini tespit etmeyi amaçlayan çalışmaların olduğu görülmektedir. Kavram tahlillerine, kavram öğretimi sürecine ve didaktik olarak kavram öğretimine odaklanan çalışmalarda kavram ve kavramlaştırma yaklaşımlarının din eğitimi ile ilişkiselliğine odaklanılmadığı, kavramlara ilişkin öne sürülen felsefi ve psikolojik argümanların din eğitimi bilimi perspektifinden ele alınmadığı anlaşılmaktadır. Çalışmada din eğitimi biliminin ve din eğitimi faaliyetlerinin kavram yaklaşımları için ihtiyaç olarak görülen felsefi ve eğitsel temel arayışı, kavramlara ilişkin kuramlar ve din eğitimi faaliyetlerinde kavram öğretim ilkeleri arasında kurulan bağlantılar ile desteklenmeye çalışılmıştır. Din eğitimi biliminin din öğretimi pratiğine bilgi üretirken sahip olacağı kavram öğretimi anlayışının ne olabileceği kuramsal açıdan öncelikli ve ilkesel bir sorudur. Bu bağlamda makalede cevap aranan sorular şunlardır: “Düşünce dünyasında kavramlaştırma yaklaşımları ve argümanları nelerdir? Tikel-tümel gerilimlerden rafine edildiğinde eğitsel bağlamda kavramlaştırma işlemi nasıl yapılmaktadır? Din eğitimi faaliyetleri için kavram tartışması ne ifade etmektedir? Kavram yaklaşımlarından kavram öğretimi için hangi eğitsel ilkelere ulaşılabilir? Din eğitimi bilimi din öğretimi faaliyetlerine bilgi üretirken hangi kavram yaklaşımından hareket edebilir? Belirtilen soruların düşünsel düzlemle tartışabilmesi için metodolojik olarak nitel araştırma yöntemlerinden dokümanı anlama ve anlayış oluşturma, sistematik olarak analiz etme ve bilgi üretmek için veriyi yorumlama aşamalarından oluşan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan verilerin analiz sürecinde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiş ve kavram yaklaşımları birer tema olarak kabul edilmiştir. İçerik oluştururken örneklem tercihinde kavram tartışmalarının ana akım izleği takip edildiğinden amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmış ve ölçüt olarak seçilen kuramlarda kavram tartışmalarına ilişkin temel kırılmaları temsil edebilme gücü aranmıştır. İçerik, temalar arasında kronolojik ardışıklık ve mantıksal aşamalılığa göre düzenlenerek diyalektik bir salınım içerisinde ele alınmıştır. “Kavram anlayışları nelerdir ve bunların argümanlarına göre kavramlar nasıl öğrenilmektedir?” çekirdek sorularına odaklanılarak yaklaşımların argümanları sıralı bir yapıda ele alınmış ve yaklaşımlar arası karşılaştırmalı bir perspektifle din eğitimi bağlamında tartışılmıştır. Sonuç olarak kavram ontolojilerinin/anlayışlarının kavramlaştırma yaklaşımlarına etki ettiğine; kavramlaştırma yaklaşımlarının kavram öğretimine eğitsel ilkeler sunabileceğine ve din eğitimi biliminin din eğitimi pratiğine kavram öğretimi süreci için eğitim-bilimsel bilgi üretirken indirgemeci ve dikotomik bir kabulden ziyade bütünsel, bağlamsal ve ilkesel bir yaklaşım içerisinde holistik bir kavram öğretimi anlayışına sahip olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aktaş, Hamza. Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Nefis Kavramı. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • Akyürek, Süleyman. Din Öğretiminde Kavram Öğretimi (Doğruluk Kavramı Örneği). Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2003.
 • Atkinson, Martin. Explanations in the Study of Child Language Development. Cambridge Cambridgeshire; New York: Cambridge University Press, 1982.
 • Austin, John Langshaw. Söylemek ve Yapmak. çev. R. Levent Aysever. Metis Yayınları, 3. Basım, 2020.
 • Ayaydın, Nesrin. Din Öğretiminde Soyut Kavramların Öğretilmesiyle İlgili Problem-lerin İncelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-sü, Doktora Tezi, 2012.
 • Aydın, Hasan. “Sosyal Bilimlerde Kavram Öğretimi: Eleştirel Bir Yaklaşım”. Eğitim Bilim Toplum Dergisi 4/14 (Aralık 2006), 76-89.
 • Bozkurt, Başak Ümit. İlköğretim 4. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kavramlaştırma Özellikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012.
 • Bozkurt, Başak Ümit. “Kavram, Kavramsallaştırma Yaklaşımları ve Kavram Öğretimi Modelleri: Kuramsal Bir Derleme ve Sözcük Öğretimi Açısından Bir Değerlendirme”. Dil Dergisi 169/2 (Ocak 2018), 5-24. https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000252
 • Bozkurt, Başak Ümit - Uzun, Gülsün Leylâ. “Kavramlaştırma Üzerine Veritabanlı Bir Araştırma”. Dil ve Edebiyat Dergisi 14/1 (Mart 2017), 87-127.
 • Carey, Susan. “Knowledge Acquisition: Enrichment or Conceptual Change”. Con-cept: Core Readings. ed. Eric Margolis - Stephen Laurence. 459-487. Camb-ridge: MIT Press, 1999.
 • Cassou-Noguès, Pierre. “The Philosophy of the Concept”. The History of Continental Philosophy. ed. Alan Schrift. 217-234. London: Routledge, 2014.
 • Clark, Eve V. “How Language Acquisition Builds on Cognitive Development”. Trends in Cognitive Sciences 8/10 (Ekim 2004), 472-478. https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.08.012
 • Coşkun, Mahinur Karataş. Kavram Öğretimi. Ankara: Karahan Kitabevi - Ders Kitapları, 2011.
 • Coşkun, Özden Altınkaynak. İlköğretim 2. ve 3. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Kavramlar ve Kavram Alanları. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Çapan, Selma. “Bilişsel Gelişim ve Dil Edinim”. Dilbilim Araştırmaları Dergisi 7 (1996), 284-287.
 • Çengelci, Banu. Gelişimsel Olarak Kategori Yapılarının İncelenmesi. İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1996.
 • Çetin, Ali. “Kavram ve Kuramları”. Toplum Bilimleri 9/17 (Ocak 2015), 251-274.
 • Çetinel, Hasan. Dini Kavramların Semantik Analiz Yolu İle Öğretiminin İmkan ve Sınırları. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-sü, Doktora Tezi, 2018.
 • Damasio, Antonio. Descartes’ın Yanılgısı. çev. Bahar Atlamaz. İstanbul: Varlık Ya-yınları, 3. Basım, 2006.
 • Dilber, Nilay Çağlayan. “Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Ulamları Üzerine Bir Çalışma (Prototip Kuramı Çerçevesinde)”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 54/2 (2014), 211-230. https://doi.org/10.1501/Dtcfder_0000001409
 • Dromi, Esther. Early Lexical Development. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
 • Fodor, Jerry. Concepts: Where Cognitive Science Went Wrong. Oxford: Oxford Univesity Press, 1998. Gökberk, Macit. Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 24. Basım, 2012.
 • Gökmen, Seda. “Kavramsal Ulamlama ve Öntürler”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 53/2 (2013), 165-179. https://doi.org/10.1501/Dtcfder_0000001346
 • Gökmen, Seda - Li, Chih-Yung. “A Comparasion on the Prototypes in Turkish and Taiwanese”. Dil Dergisi 159 (Mart 2013), 12-27. https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000184
 • Gökmen, Seda - Önal, Özay. “Ön-tür Kuramı Çerçevesinde Türkçede Anlamsal Ulamların İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 52/2 (Ocak 2012), 1-19.
 • Kızılabdullah, Yıldız. “Esma-i Hüsna’dan Bir İsim: ‘el-Mü’min’: Din Ögretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örnegi”. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/1 (2009), 229-244.
 • Klausmeier, Herbert J. “Concept Learning and Concept Teaching”. Educational Psychologist 27/3 (Haziran 1992), 267-286. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2703_1
 • Klausmeier, Herbert J. “Conceptualizing”. Dimensions of Thinkig and Cognitive Inst-ruction: Implications for Educational Reform. ed. Beau Fly Jones. 93-138. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1990.
 • Korukcu, Adem. Kavram Haritalarının Din Öğretiminde Kullanımı. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007.
 • Kuhn, Thomas S. Bilimsel Devrimlerin Yapısı. çev. Nilüfer Kuyaş. Kırmızı Yayınları, 2021.
 • Löbner, Sebastian. Understanding Semantics. London: Taylor & Francis Group, 2nd edition., 2013.
 • Maviş, İlknur. “Çocukta Dil Edinim Kuramları”. Dil ve Kavram Gelişimi. ed. Seyhun Topbaş. 39-73. Ankara: Kök Yayıncılık, 2007.
 • Mervis, Carolyn - Rosch, Eleanor. “Categorization of Natural Objects”. Annual Re-view of Psychology 32/1 (Ocak 1981), 89-115. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.32.020181.000513
 • Murphy, Gregory. The Big Book of Concepts. Cambridge: MIT Press, 2004.
 • Murphy, Gregory - Medin, Douglas. “The Role of Theories in Conceptual Coherence”. Concepts: Core Readings. ed. Stephen Laurence Eric Margolis. Cambridge: MIT Press, 1999.
 • Önal, Özay. Öntür Kuramı Çerçevesinde Türkçede Anlamsal Ulamların İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Te-zi, 2011.
 • Pesonen, Juha Petteri. Concepts and Object- Oriented Knowledge Representation. Hel-sinki: University of Helsinki, Department of Cognitive Science, Master’s Thesis, 2002.
 • Rosch, Eleanor vd. “Basic Objects in Natural Categories”. Cognitive Psychology 8/3 (Temmuz 1976), 382-439. https://doi.org/10.1016/0010-0285(76)90013-X
 • Rosch, Eleanor. “Cognitive Representations of Semantic Categories.” Journal of Experimental Psychology: General 104/3 (Eylül 1975), 192-233. https://doi.org/10.1037/0096-3445.104.3.192
 • Rosch, Eleanor H. “On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories”. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 303-322. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-505850-6.50010-4
 • Seferoğlu, Gölge. “Prototip Kuramı Çerçevesinde Bir Araştırma”, 79-88. https://hdl.handle.net/11511/74619
 • Selçuk, Mualla. Kavramsal Netlik Bir Dinden Öğrenme Modeli. Ankara: Pegem Aka-demi Yayıncılık, 2022.
 • Selçuk, Mualla. Teaching Islam within a Diverse Society (Taaruf). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2020.
 • Strunz, Sebastian. “Is Conceptual Vagueness an Asset? Arguments from Philosophy of Science Applied to the Concept of Resilience”. Ecological Economics 76 (01 Nisan 2012), 112-118. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.02.012
 • Su, Mehmet. “Sokratik Yöntem ile Din Eğitiminde Kavram Öğretimi”. Bitlis İslami-yat Dergisi 4/1 (15 Haziran 2022), 22-37. https://doi.org/10.53442/bider.vi.1078204
 • Uçak, Habibe Erva. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Kavram ve Kavram Öğretimi Sürecine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 • Uçak, Habibe Erva - Doğan, Recai. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Kavram Öğretimi Sürecinde Karşılaştıkları Zorluklar”. İslâmî Araştırmalar (Dergi) 32/2 (Haziran 2021), 410-426.
 • Ungerer, Friedrich - Schmid, Hans Jörg. An İntroduction to Cognitive Linguistics. London: Pearson Education, 2nd edition. 2006.
 • Uysal, Hüseyin. Çocuk Dilinde Deyimlerin Anlamlandırılması ve Öntürlük Etkisi. An-kara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • Ülgen, Gülten. Kavram Geliştirme Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayınları, 4. Basım, 2004.
 • Vermeer, Paul. “Meta-concepts, thinking skills and religious education”. British Journal of Religious Education 34/3 (01 Eylül 2012), 333-347. https://doi.org/10.1080/01416200.2012.663748
 • Vygotsky, Lev. Düşünce ve Dil. çev. Burak Erdoğdu. İstanbul: Roza Yayınevi, 2018.
 • Wittegenstein, Ludwig. Felsefi Soruşturmalar. çev. Deniz Kanıt. Ankara: Küyerel Yayınları, 2000.
 • Zeyrek, Deniz. “Bilişsel Dilbilim, Dil Ulamları ve Türkçe Eylemlerin Kavramsal Yapısı ile İlgili Gözlemler”. Doğan Aksan Armağanı. ed. Kamile İmer - Leyla Uzun. 207-221. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakül-tesi Yayın No:336, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1998.

Philosophical Origins of Concept Teaching for Religious Education Science

Yıl 2023, Cilt: 23 Sayı: 1, 29 - 52, 30.06.2023
https://doi.org/10.33420/marife.1266010

Öz

This article focuses on the educational projection of the ontological universal problems in the epistemological structure of concepts, the mainstays of thought and language. The basic problem of the study is the possibility of an educational basis in order for the science of religious education to present guiding principles to the practice of religious education. Over the article, it is aimed to build a principled and educational basis with a philosophical perspective by establishing a relation between conceptualization approaches, considered as a view of concept philosophy, and concept teaching, which is one of the priority areas of religious teaching practice. Therefore, the study deals with the possibility of religious education science to present educational principles based on concept teaching.The classification of the studies in the literature on the subject is as follows: Studies focusing on the analysis of religious/moral concepts in religious education; studies that educationally structure the process of transferring a specific concept to teaching environments and present exemplary coursework; studies trying to determine the quality of the concept teaching process by taking the opinions of various stakeholders and there are studies that design concept teaching techniques to increase the quality of teaching and aim to determine the functionality of different methods in the concept teaching process. Studies that focus on concept analysis, concept teaching process and didactically on concept teaching do not focus on the relation between concept and conceptualization approaches and religious education. And the philosophical and psychological arguments put forward regarding the concepts have not been discussed from the perspective of the science of religious education. In the study, it was tried to support the search for philosophical and educational foundations with the connections established between the theories related to the concepts and the principles of concept teaching in religious education activities. It is a theoretically primordial question what the understanding of concept teaching that the science of religious education will have while producing knowledge for the practice of religious education.In this context, the questions sought to be answered in the article are: “What are the conceptualization approaches and arguments in the world of thought? How is conceptualization done in an educational context? What does the concept discussion mean for religious education activities? Which educational principles can be reached for concept teaching from concept approaches? Which concept approach can the science of religious education use while producing information for religious education activities? In the study, the document analysis method, which consists of the stages of understanding the document and creating an understanding, systematically analyzing and interpreting the data to produce information, was used from the qualitative research methods. Descriptive analysis approach was preferred in the analysis process of the obtained data. While creating content, criterion sampling technique, one of the purposeful sampling methods, was used in sampling preference. In the theories adopted as criteria, the power to represent the fundamental breaks related to the concept discussions was sought. The results are: Conceptual understandings affect conceptualization approaches. Conceptualization approaches, educational principles can be presented to concept teaching. It has been concluded that the science of religious education can have a holistic concept philosophy within a holistic approach while generating knowledge on the practice of religious education.

Kaynakça

 • Aktaş, Hamza. Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Nefis Kavramı. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • Akyürek, Süleyman. Din Öğretiminde Kavram Öğretimi (Doğruluk Kavramı Örneği). Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2003.
 • Atkinson, Martin. Explanations in the Study of Child Language Development. Cambridge Cambridgeshire; New York: Cambridge University Press, 1982.
 • Austin, John Langshaw. Söylemek ve Yapmak. çev. R. Levent Aysever. Metis Yayınları, 3. Basım, 2020.
 • Ayaydın, Nesrin. Din Öğretiminde Soyut Kavramların Öğretilmesiyle İlgili Problem-lerin İncelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-sü, Doktora Tezi, 2012.
 • Aydın, Hasan. “Sosyal Bilimlerde Kavram Öğretimi: Eleştirel Bir Yaklaşım”. Eğitim Bilim Toplum Dergisi 4/14 (Aralık 2006), 76-89.
 • Bozkurt, Başak Ümit. İlköğretim 4. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kavramlaştırma Özellikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012.
 • Bozkurt, Başak Ümit. “Kavram, Kavramsallaştırma Yaklaşımları ve Kavram Öğretimi Modelleri: Kuramsal Bir Derleme ve Sözcük Öğretimi Açısından Bir Değerlendirme”. Dil Dergisi 169/2 (Ocak 2018), 5-24. https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000252
 • Bozkurt, Başak Ümit - Uzun, Gülsün Leylâ. “Kavramlaştırma Üzerine Veritabanlı Bir Araştırma”. Dil ve Edebiyat Dergisi 14/1 (Mart 2017), 87-127.
 • Carey, Susan. “Knowledge Acquisition: Enrichment or Conceptual Change”. Con-cept: Core Readings. ed. Eric Margolis - Stephen Laurence. 459-487. Camb-ridge: MIT Press, 1999.
 • Cassou-Noguès, Pierre. “The Philosophy of the Concept”. The History of Continental Philosophy. ed. Alan Schrift. 217-234. London: Routledge, 2014.
 • Clark, Eve V. “How Language Acquisition Builds on Cognitive Development”. Trends in Cognitive Sciences 8/10 (Ekim 2004), 472-478. https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.08.012
 • Coşkun, Mahinur Karataş. Kavram Öğretimi. Ankara: Karahan Kitabevi - Ders Kitapları, 2011.
 • Coşkun, Özden Altınkaynak. İlköğretim 2. ve 3. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Kavramlar ve Kavram Alanları. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Çapan, Selma. “Bilişsel Gelişim ve Dil Edinim”. Dilbilim Araştırmaları Dergisi 7 (1996), 284-287.
 • Çengelci, Banu. Gelişimsel Olarak Kategori Yapılarının İncelenmesi. İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1996.
 • Çetin, Ali. “Kavram ve Kuramları”. Toplum Bilimleri 9/17 (Ocak 2015), 251-274.
 • Çetinel, Hasan. Dini Kavramların Semantik Analiz Yolu İle Öğretiminin İmkan ve Sınırları. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-sü, Doktora Tezi, 2018.
 • Damasio, Antonio. Descartes’ın Yanılgısı. çev. Bahar Atlamaz. İstanbul: Varlık Ya-yınları, 3. Basım, 2006.
 • Dilber, Nilay Çağlayan. “Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Ulamları Üzerine Bir Çalışma (Prototip Kuramı Çerçevesinde)”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 54/2 (2014), 211-230. https://doi.org/10.1501/Dtcfder_0000001409
 • Dromi, Esther. Early Lexical Development. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
 • Fodor, Jerry. Concepts: Where Cognitive Science Went Wrong. Oxford: Oxford Univesity Press, 1998. Gökberk, Macit. Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 24. Basım, 2012.
 • Gökmen, Seda. “Kavramsal Ulamlama ve Öntürler”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 53/2 (2013), 165-179. https://doi.org/10.1501/Dtcfder_0000001346
 • Gökmen, Seda - Li, Chih-Yung. “A Comparasion on the Prototypes in Turkish and Taiwanese”. Dil Dergisi 159 (Mart 2013), 12-27. https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000184
 • Gökmen, Seda - Önal, Özay. “Ön-tür Kuramı Çerçevesinde Türkçede Anlamsal Ulamların İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 52/2 (Ocak 2012), 1-19.
 • Kızılabdullah, Yıldız. “Esma-i Hüsna’dan Bir İsim: ‘el-Mü’min’: Din Ögretimine Konu Edilmesi ve Uygulama Örnegi”. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/1 (2009), 229-244.
 • Klausmeier, Herbert J. “Concept Learning and Concept Teaching”. Educational Psychologist 27/3 (Haziran 1992), 267-286. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2703_1
 • Klausmeier, Herbert J. “Conceptualizing”. Dimensions of Thinkig and Cognitive Inst-ruction: Implications for Educational Reform. ed. Beau Fly Jones. 93-138. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1990.
 • Korukcu, Adem. Kavram Haritalarının Din Öğretiminde Kullanımı. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007.
 • Kuhn, Thomas S. Bilimsel Devrimlerin Yapısı. çev. Nilüfer Kuyaş. Kırmızı Yayınları, 2021.
 • Löbner, Sebastian. Understanding Semantics. London: Taylor & Francis Group, 2nd edition., 2013.
 • Maviş, İlknur. “Çocukta Dil Edinim Kuramları”. Dil ve Kavram Gelişimi. ed. Seyhun Topbaş. 39-73. Ankara: Kök Yayıncılık, 2007.
 • Mervis, Carolyn - Rosch, Eleanor. “Categorization of Natural Objects”. Annual Re-view of Psychology 32/1 (Ocak 1981), 89-115. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.32.020181.000513
 • Murphy, Gregory. The Big Book of Concepts. Cambridge: MIT Press, 2004.
 • Murphy, Gregory - Medin, Douglas. “The Role of Theories in Conceptual Coherence”. Concepts: Core Readings. ed. Stephen Laurence Eric Margolis. Cambridge: MIT Press, 1999.
 • Önal, Özay. Öntür Kuramı Çerçevesinde Türkçede Anlamsal Ulamların İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Te-zi, 2011.
 • Pesonen, Juha Petteri. Concepts and Object- Oriented Knowledge Representation. Hel-sinki: University of Helsinki, Department of Cognitive Science, Master’s Thesis, 2002.
 • Rosch, Eleanor vd. “Basic Objects in Natural Categories”. Cognitive Psychology 8/3 (Temmuz 1976), 382-439. https://doi.org/10.1016/0010-0285(76)90013-X
 • Rosch, Eleanor. “Cognitive Representations of Semantic Categories.” Journal of Experimental Psychology: General 104/3 (Eylül 1975), 192-233. https://doi.org/10.1037/0096-3445.104.3.192
 • Rosch, Eleanor H. “On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories”. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 303-322. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-505850-6.50010-4
 • Seferoğlu, Gölge. “Prototip Kuramı Çerçevesinde Bir Araştırma”, 79-88. https://hdl.handle.net/11511/74619
 • Selçuk, Mualla. Kavramsal Netlik Bir Dinden Öğrenme Modeli. Ankara: Pegem Aka-demi Yayıncılık, 2022.
 • Selçuk, Mualla. Teaching Islam within a Diverse Society (Taaruf). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2020.
 • Strunz, Sebastian. “Is Conceptual Vagueness an Asset? Arguments from Philosophy of Science Applied to the Concept of Resilience”. Ecological Economics 76 (01 Nisan 2012), 112-118. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.02.012
 • Su, Mehmet. “Sokratik Yöntem ile Din Eğitiminde Kavram Öğretimi”. Bitlis İslami-yat Dergisi 4/1 (15 Haziran 2022), 22-37. https://doi.org/10.53442/bider.vi.1078204
 • Uçak, Habibe Erva. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Kavram ve Kavram Öğretimi Sürecine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 • Uçak, Habibe Erva - Doğan, Recai. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Kavram Öğretimi Sürecinde Karşılaştıkları Zorluklar”. İslâmî Araştırmalar (Dergi) 32/2 (Haziran 2021), 410-426.
 • Ungerer, Friedrich - Schmid, Hans Jörg. An İntroduction to Cognitive Linguistics. London: Pearson Education, 2nd edition. 2006.
 • Uysal, Hüseyin. Çocuk Dilinde Deyimlerin Anlamlandırılması ve Öntürlük Etkisi. An-kara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • Ülgen, Gülten. Kavram Geliştirme Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayınları, 4. Basım, 2004.
 • Vermeer, Paul. “Meta-concepts, thinking skills and religious education”. British Journal of Religious Education 34/3 (01 Eylül 2012), 333-347. https://doi.org/10.1080/01416200.2012.663748
 • Vygotsky, Lev. Düşünce ve Dil. çev. Burak Erdoğdu. İstanbul: Roza Yayınevi, 2018.
 • Wittegenstein, Ludwig. Felsefi Soruşturmalar. çev. Deniz Kanıt. Ankara: Küyerel Yayınları, 2000.
 • Zeyrek, Deniz. “Bilişsel Dilbilim, Dil Ulamları ve Türkçe Eylemlerin Kavramsal Yapısı ile İlgili Gözlemler”. Doğan Aksan Armağanı. ed. Kamile İmer - Leyla Uzun. 207-221. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakül-tesi Yayın No:336, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1998.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Habibe Erva UÇAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4654-6741
Türkiye


Recai DOĞAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9668-4563
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Kabul Tarihi 3 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
UÇAK, H. E., & DOĞAN, R. (2023). Din Eğitimi Bilimi İçin Kavram Öğretiminin Felsefi Kökenleri. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 23(1), 29-52. https://doi.org/10.33420/marife.1266010
MLA
UÇAK, Habibe Erva ve Recai DOĞAN. “Din Eğitimi Bilimi İçin Kavram Öğretiminin Felsefi Kökenleri”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, c. 23, sy. 1, 2023, ss. 29-52, doi:10.33420/marife.1266010.
Chicago
UÇAK, Habibe Erva, ve Recai DOĞAN. “Din Eğitimi Bilimi İçin Kavram Öğretiminin Felsefi Kökenleri”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 23, sy. 1 (Haziran 2023): 29-52. https://doi.org/10.33420/marife.1266010.
EndNote
UÇAK HE, DOĞAN R (01 Haziran 2023) Din Eğitimi Bilimi İçin Kavram Öğretiminin Felsefi Kökenleri. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 23 1 29–52.
ISNAD
UÇAK, Habibe Erva - DOĞAN, Recai. “Din Eğitimi Bilimi İçin Kavram Öğretiminin Felsefi Kökenleri”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 23/1 (Haziran 2023), 29-52. https://doi.org/10.33420/marife.1266010.
AMA
UÇAK HE, DOĞAN R. Din Eğitimi Bilimi İçin Kavram Öğretiminin Felsefi Kökenleri. Marife. Haziran 2023;23(1):29-52. doi:10.33420/marife.1266010
Vancouver
UÇAK HE, DOĞAN R. Din Eğitimi Bilimi İçin Kavram Öğretiminin Felsefi Kökenleri. Marife. 2023;23(1):29-52.
IEEE
H. E. UÇAK ve R. DOĞAN, “Din Eğitimi Bilimi İçin Kavram Öğretiminin Felsefi Kökenleri”, Marife, c. 23, sy. 1, ss. 29–52, 2023, doi: 10.33420/marife.1266010.
JAMA
UÇAK HE, DOĞAN R. Din Eğitimi Bilimi İçin Kavram Öğretiminin Felsefi Kökenleri. Marife. 2023;23:29–52.