Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Roma Katolik Kilisesi'nde Bir Dönüm Noktası Olarak Papa I. Leo

Year 2022, Volume: 22 Issue: 2, 715 - 737, 30.12.2022
https://doi.org/10.33420/marife.1179407

Abstract

Papalık tarihinde “Magnus” (büyük, yüce) sıfatına layık görülen ilk isim 440-461 yılları arasında görev yapan Papa I. Leo’dur. Leo’nun bu sıfatla nitelenmesinde birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Leo’nun Katolik Kilisesi içerisinde yapmış olduğu düzenlemelerdir. Mektuplarında görüldüğü kadarıyla Leo, piskoposların ve diğer kilise görevlilerinin rüşvet, yolsuzluk, kilise makamını kötüye kullanma gibi çeşitli yanlışlarına müdahale ederek düzeltmeye çalışmıştır. Kiliselerdeki ibadet düzeni, dinî törenler, evlilik, kadınlarla ilgili meseleler ve daha pek çok konuda tavsiye ve uyarılarda bulunarak Katolik Kilisesi’ni sistemli ve düzgün biçimde çalışan bir kurum haline getirmek için gayret göstermiştir. İkinci olarak Leo, Roma halkı ve dışarıdan Roma’ya gelen Hıristiyanlarla da kuvvetli bir iletişim kurmaya çalışmış ve devamlı olarak vaazlar vermiştir. Noel, Epifani, Paskalya, Yükseliş, İsa’nın Çilesi (Passion), Pentekost, Lent, diğer oruç günleri ve azizlerin anma günlerinde verdiği onlarca vaazı bulunmaktadır. Leo’nun vaazları Papalık tarihinde günümüze ulaşan en erken vaazlardır. Kendisinden önceki papaların da vaazlarının olduğu bilinmektedir ancak günümüze kadar ulaşmamıştır. Leo, içeriden yaptığı düzenlemelerle Katolik Kilisesi’ni korumaya çalıştığı gibi dışarıdan gelen saldırılarla aynı şekilde mücadele etmiştir. Leo’nun papalık faaliyetleri içerisinde öne çıkan meselelerden biri de heretiklerle ilgili problemdir. Leo hem mektuplarında hem de vaazlarında sık sık çeşitli heretik akımlardan bahsetmekte ve bu akımlara karşı dikkatli olunması için uyarılarda bulunmaktadır. Leo’yu meşhur yapan hadiselerden biri de 452 yılında Roma’yı işgale gelen Attila’yı durdurmasıdır. Her ne kadar araştırmacılar böyle bir olayın hiç yaşanmadığını ya da yaşanmış olsa bile abartılarak anlatıldığını belirtse de bu hikaye Katolik Kilisesi içerisinde yüzyıllar boyunca anlatılmış ve Leo’yu diğer papalardan daha önemli kılan olaylardan biri kabul edilmiştir. Papa I. Leo’yu Roma Katolik Kilisesi için dönüm noktası haline getiren ve onu Leo Magnus yapan husus ise Petrus’un otoritesine yapmış olduğu vurgudur. Bilindiği gibi Roma Kilisesi’nin kurucusu havari Petrus kabul edilmektedir. Leo’dan önceki papalar Roma Kilisesi’nin otoritesini ve diğer kiliseler arasındaki üstünlüğünü Petrus’un mezarının Roma’da olmasına dayandırırken Papa I. Leo bu otoriteyi doğrudan Petrus’un şahsına dayandırmıştır. Bununla da yetinmeyen Leo, Petrus’un Roma Kilisesi üzerinde hala etken güç olduğunu ve bu gücün de papalar aracılığıyla ortaya çıktığını iddia etmiştir. Böylece papalar doğrudan doğruya Petrus’un her anlamda varisi ve onun sözcüsü haline gelmiştir. Dolayısıyla papanın sözleri ve otoritesi aslında Petrus’un sözleri ve otoritesi olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Leo, Petrus’un otoritesini ve dolaylı olarak Roma Kilisesi’nin üstünlüğünü ortaya koymak adına büyük çaba göstermiştir. Günümüze ulaşan mektuplarında ve vaazlarında hangi konu ile ilgili konuşursa konuşsun meseleyi bir şekilde Petrus’a bağlamakta ve Hıristiyan inancının tamamının temelinde havari Petrus’un olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Burada zikredilen hususlar dışında Leo’yu önemli kılan bir diğer mesele de İsa’nın tabiatı hakkındaki söylemleri ve bu söylemlerin 451 Kadıköy Konsili’ne etkisidir. Leo, 440 yılında itibaren vermiş olduğu vaazlarda ve yazdığı mektuplarda Katolik inancına göre İsa’nın tabiatını anlatmaktadır. 431 yılındaki Efes Konsili’nde Nestorius’un aforoz edilmesi ve görüşlerinin yasaklanmasına rağmen kilise içerisinde İsa’nın tabiatı ile ilgili tartışmalar devam etmiştir. Constantinopolis piskoposu Flavianus ve Eutyches arasında bu konu ile ilgili çıkan tartışmanın büyümesi neticesinde Flavianus, Papa I. Leo’ya başvurmuş ve kendisinden yardım istemiştir. Bu istek üzerine Leo, Kadıköy Konsili’nde İsa’nın tabiatı hakkındaki görüşlerin temel metni kabul edilecek olan mektubu yazmıştır. Böylece Leo yüzyıllar boyunca tüm Hıristiyan dünyasını etkileyen önemli bir isim haline gelmiştir.

References

 • Aykıt, Dursun Ali. “Pelagianizm’in Tarihi ve Öğretileri”. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Darulfunun İlahiyat) 22 (2010), 175-196.
 • Barclift, Philip L. “Predestination and Divine Foreknowlodge in the Sermons of Pope Leo the Great”. Church History 62/1 (1993), 5-21.
 • Barclift, Philip L. “The Shifting Tones of Pope Leo the Great’s Christological Vocabulary”. Church History 66/2 (1997), 221-239.
 • Canivet, P. “Theodoret of Cyr”. New Catholic Encyclopedia . 13/878-879. Detroit: Thomson and Gale, 2007.
 • Chadwick, Henry. The Early Church . London: Penguin Books, 1993.
 • Çoban, Bekir Zakir. Geçmişten Günümüze Papalık . İstanbul: İnsan Yayınları, 2020.
 • Frend, W. H. C. The Rise of Christianity . Philadelphia: Fortress Press, 1984.
 • Gonzales, Justo L. The Story of Christianity . 2 Cilt. New York: HarperSanFrancisco, 1984.
 • Hanson, R. P. C. “The Reaction of the Church to the Collapse of the Western Roman Empire in the Fifth Century”. Vigiliae Christianae 26/4 (1972), 272-287.
 • James, N. W. “Leo the Great and Prosper of Aquitane: A Fifth Century Pope and His Adviser”. The Journal of Theological Studies 44/2 (1993), 554-584.
 • James, Norman W. “Leo the Great and the Social Background of the Italian Episcopate”. Rivista di storia della Chiesa in Italia 68/1 (2014), 3-9.
 • Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur, İncil . İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi - Yeni Yaşam Yayınları, 2016.
 • Leo Magno. “Sermones et Epistolae”. Patrologiae Cursus Completus . ed. J. P. Migne. Parisis: Prés La Barriere D’enfer, 1846.
 • Loomis, Louise Ropes (ed.). Book of the Popes . New York: Columbia University Press, 1916.
 • McBrien, Richard P. Lives of the Popes . London: Harper Collins, 2000.
 • Moorhead, John. The Popes and the Church of Rome in Late Antiquity . New York: Routledge, 2015.
 • Murphy, F. X. “Leo I, Pope, St.” New Catholic Encyclopedia (Second Edition). C. 8. Washington D.C.: Thomson and Gale, 2003.
 • Norwich, John Julius. Absolute Monarchs: A History of the Papacy . New York: Random House Group Ltd., 2011.
 • Norwich, John Julius. The Popes . London: Chatto & Windus, 2011.
 • Pope Benedict XVI. Church Fathers and Teachers From Saint Leo the Great to Peter Lombard . San Francisco: Ignatius Press, 2010.
 • Salzman, Michele Renee. “Leo’s Liturgical Topography: Contestations for Space in Fifth-Century Rome”. The Journal of Roman Studies 103 (2013), 208-232.
 • Uhalde, Kevin. “Pope Leo I on Power and Failure”. The Catholic Historical Review 95/4 (2009), 671-688.
 • Vitiello, Massimiliano. “The ‘Fear’ of the Barbarians and the Fifth-Century Western Chroniclers”. Memoirs of the American Academy in Rome 66 (2021), 115-150.

Pope Leo I as a Milestone in the Roman Catholic Church

Year 2022, Volume: 22 Issue: 2, 715 - 737, 30.12.2022
https://doi.org/10.33420/marife.1179407

Abstract

Pope Leo I, who served between 440-461, was the first person to be awarded the title of "Magnus" (great, supreme) in the history of the Papacy. There are several important factors in characterizing Leo with this title. The first of them is the arrangements that Leo made within the Catholic Church. As seen in Leo's letters, he intervened and tried to correct various mistakes of bishops and other church officials such as bribery, corruption, abuse of church office. He has endeavored to make the Catholic Church a properly functioning institution by giving advice and warnings on the order of worship, religious ceremonies, marriage, women's issues, and more. Secondly, Leo tried to establish a strong communication with the Roman people and the Christians who came to Rome from outside and gave sermons continuously. There are dozens of sermons presented on Christmas, Epiphany, Easter, Ascension, Passion, Pentecost, Lent, other fasting days, and saints' memorial days. Leo's sermons have been the earliest surviving ones in Papal history. It is known that the previous popes also had sermons, but they have not survived. Leo struggled with the attacks from outside in the same way as he tried to protect the Catholic Church with his internal regulations. One of the prominent issues in Leo's papal activities is the problem of heretics. In both his letters and sermons, Leo frequently mentioned various heretical currents and warned against these currents. One of the events that made Leo famous is that he stopped Attila, who came to invade Rome in 452. Although researchers state that such an event never happened or that it was exaggerated even if it did, this story has been told for centuries within the Catholic Church and has been accepted as one of the events that makes Leo more important than other popes. What makes Pope Leo I a milestone for the Roman Catholic Church and makes him Leo Magnus is his emphasis on Peter's authority. As it is known, the apostle Peter is accepted as the founder of the Roman Church. While the popes before Leo based the authority of the Roman Church and its superiority among other churches on the fact that Peter's tomb was in Rome, Pope Leo I based his authority directly on Peter’s personality. Leo also claimed that Peter was still the active power over the Roman Church and this power emerged through the popes. Thus, the popes became directly Peter's heirs and spokesmen in every sense. Therefore, the words and authority of the pope began to be considered as Peter's words and authority. Leo struggled to assert Peter's authority and indirectly the superiority of the Roman Church. Whatever he talks about in his letters and sermons that have survived to the present day, he somehow connected the issue to Peter and tried to prove that the apostle Peter is at the root of all Christian faith. Besides, another issue that makes Leo important is the discourses of Jesus about his nature and the effect of these discourses on the 451 Council of Chalcedon. Leo had mentioned about the nature of Jesus according to the Catholic faith in his sermons and letters since 440. Despite the excommunication of Nestorius and the prohibition of his views in the Council of Ephesus in 431, discussions about the nature of Jesus continued within the church. As a result of the growing debate on this issue between Flavianus and Eutyches, Flavianus, the bishop of Constantinople, applied to Pope Leo I and asked for his help. Upon this request, Leo wrote the letter, which would be considered the main text of the views on the nature of Jesus at the Council of Chalcedon. Thus, Leo has become an important person that has influenced the entire Christian world for centuries

References

 • Aykıt, Dursun Ali. “Pelagianizm’in Tarihi ve Öğretileri”. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Darulfunun İlahiyat) 22 (2010), 175-196.
 • Barclift, Philip L. “Predestination and Divine Foreknowlodge in the Sermons of Pope Leo the Great”. Church History 62/1 (1993), 5-21.
 • Barclift, Philip L. “The Shifting Tones of Pope Leo the Great’s Christological Vocabulary”. Church History 66/2 (1997), 221-239.
 • Canivet, P. “Theodoret of Cyr”. New Catholic Encyclopedia . 13/878-879. Detroit: Thomson and Gale, 2007.
 • Chadwick, Henry. The Early Church . London: Penguin Books, 1993.
 • Çoban, Bekir Zakir. Geçmişten Günümüze Papalık . İstanbul: İnsan Yayınları, 2020.
 • Frend, W. H. C. The Rise of Christianity . Philadelphia: Fortress Press, 1984.
 • Gonzales, Justo L. The Story of Christianity . 2 Cilt. New York: HarperSanFrancisco, 1984.
 • Hanson, R. P. C. “The Reaction of the Church to the Collapse of the Western Roman Empire in the Fifth Century”. Vigiliae Christianae 26/4 (1972), 272-287.
 • James, N. W. “Leo the Great and Prosper of Aquitane: A Fifth Century Pope and His Adviser”. The Journal of Theological Studies 44/2 (1993), 554-584.
 • James, Norman W. “Leo the Great and the Social Background of the Italian Episcopate”. Rivista di storia della Chiesa in Italia 68/1 (2014), 3-9.
 • Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur, İncil . İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi - Yeni Yaşam Yayınları, 2016.
 • Leo Magno. “Sermones et Epistolae”. Patrologiae Cursus Completus . ed. J. P. Migne. Parisis: Prés La Barriere D’enfer, 1846.
 • Loomis, Louise Ropes (ed.). Book of the Popes . New York: Columbia University Press, 1916.
 • McBrien, Richard P. Lives of the Popes . London: Harper Collins, 2000.
 • Moorhead, John. The Popes and the Church of Rome in Late Antiquity . New York: Routledge, 2015.
 • Murphy, F. X. “Leo I, Pope, St.” New Catholic Encyclopedia (Second Edition). C. 8. Washington D.C.: Thomson and Gale, 2003.
 • Norwich, John Julius. Absolute Monarchs: A History of the Papacy . New York: Random House Group Ltd., 2011.
 • Norwich, John Julius. The Popes . London: Chatto & Windus, 2011.
 • Pope Benedict XVI. Church Fathers and Teachers From Saint Leo the Great to Peter Lombard . San Francisco: Ignatius Press, 2010.
 • Salzman, Michele Renee. “Leo’s Liturgical Topography: Contestations for Space in Fifth-Century Rome”. The Journal of Roman Studies 103 (2013), 208-232.
 • Uhalde, Kevin. “Pope Leo I on Power and Failure”. The Catholic Historical Review 95/4 (2009), 671-688.
 • Vitiello, Massimiliano. “The ‘Fear’ of the Barbarians and the Fifth-Century Western Chroniclers”. Memoirs of the American Academy in Rome 66 (2021), 115-150.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa Furkan DİNLEYİCİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8819-7770
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Acceptance Date December 9, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 22 Issue: 2

Cite

APA
DİNLEYİCİ, M. F. (2022). Roma Katolik Kilisesi’nde Bir Dönüm Noktası Olarak Papa I. Leo. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 22(2), 715-737. https://doi.org/10.33420/marife.1179407
MLA
DİNLEYİCİ, Mustafa Furkan. “Roma Katolik Kilisesi’nde Bir Dönüm Noktası Olarak Papa I. Leo”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol. 22, no. 2, 2022, pp. 715-37, doi:10.33420/marife.1179407.
Chicago
DİNLEYİCİ, Mustafa Furkan. “Roma Katolik Kilisesi’nde Bir Dönüm Noktası Olarak Papa I. Leo”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 22, no. 2 (December 2022): 715-37. https://doi.org/10.33420/marife.1179407.
EndNote
DİNLEYİCİ MF (December 1, 2022) Roma Katolik Kilisesi’nde Bir Dönüm Noktası Olarak Papa I. Leo. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 22 2 715–737.
ISNAD
DİNLEYİCİ, Mustafa Furkan. “Roma Katolik Kilisesi’nde Bir Dönüm Noktası Olarak Papa I. Leo”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 22/2 (December 2022), 715-737. https://doi.org/10.33420/marife.1179407.
AMA
DİNLEYİCİ MF. Roma Katolik Kilisesi’nde Bir Dönüm Noktası Olarak Papa I. Leo. Marife. December 2022;22(2):715-737. doi:10.33420/marife.1179407
Vancouver
DİNLEYİCİ MF. Roma Katolik Kilisesi’nde Bir Dönüm Noktası Olarak Papa I. Leo. Marife. 2022;22(2):715-37.
IEEE
M. F. DİNLEYİCİ, “Roma Katolik Kilisesi’nde Bir Dönüm Noktası Olarak Papa I. Leo”, Marife, vol. 22, no. 2, pp. 715–737, 2022, doi: 10.33420/marife.1179407.
JAMA
DİNLEYİCİ MF. Roma Katolik Kilisesi’nde Bir Dönüm Noktası Olarak Papa I. Leo. Marife. 2022;22:715–737.