Hakem Süreci

Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde makale değerlendirme sürecinde "Çift Taraflı Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Marife'ye gönderilen ve ön incelemede yeterli bulunan tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle incelenir. Çift taraflı kör hakemlik, hem hakemlerin kimliklerini yazarlardan hem de yazarların kimliklerini hakemlerden gizlemek anlamına gelmektedir. Bu yöntem gereği yazarlar makalelerinde kimliklerini açığa çıkaracak isim, unvan, kurum gibi herhangi bir bilgiye yer vermezler. Gönderdikleri yazı dosyalarının meta verilerinden yazarların isimleri silinir. Bu yöntem sayesinde muhtemel bir hakem ön yargısı veya taraftarlığı engellenmiş olur. Makaleler araştırmanın niteliği üzerinden değerlendirilir. Hakem görüşleri, Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nin yayın kalitesinde temel belirleyicidir.

Dergiye gönderilen tüm makaleler önce yayın kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. İnceleme sonucu yazara raporla bildirilir (Bk. Makale Ön Değerlendirme Formu). Ön değerlendirme aşamasında makaleler şu gibi sebeplerden ötürü reddedilebilirler: Yayımlanmış başka bir makaleyle benzerlik, literatüre yeni bir katkıda bulunmaması, metot veya üslup sorunlarına sahip olması, makalenin konusunun derginin kapsamı dışında olması veya hatalı bilgiler içermesi. Dergiye gönderilen makaleler alanında uzman ilgili alan editörü tarafından incelemeye tabi tutularak ilgili makalenin dergide yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir ve yayımlanacak makalelerde gerekli düzeltme ve iyileştirmeler yapılır.

Ön değerlendirme aşamasını geçen çalışmalar, alan editörleri tarafından belirlenen alanında uzman iki hakeme iletilir. Hakemler, makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Atanan hakemler, inceledikleri makale hakkında herhangi bir belge veya ayrıntıyı hiç kimseyle paylaşamazlar.

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir. İki hakemden gelen raporlar bölüm editörü tarafından birleştirilerek hakemlerin isimleri tamamen gizli kalacak şekilde yazara aktarılır. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak çalışmalarını aynı sistem üzerinden dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda Editörler Kurulunca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda Editörler Kurulu gerekli görürse çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderebilir. Makale kabul sürecinde, iki hakem görüşünün farklı olması durumunda üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilir.

Makale gönderimi ve yayınlanması ücretsizdir. Kabul edilen eserin yayınlanma süreci, eserin alındığı tarihten itibaren 2-4 ay sürmektedir.

Bir makaleyi çift kör hakem değerlendirmesi için anonimleştirmek için gereken adımlar listesi:
Makale ana dosyasında herhangi bir şekilde yazar adı, unvanı veya kurumu olmamalıdır.
• Yazar ve kurum bilgileri, teşekkür yazısı, finansal destek açıklaması, çıkar çatışması beyanı, tez veya bildiriden üretilmişse açıklaması başlık sayfasında belirtilir. Makale gönderilirken bu başlık sayfasıyla birlikte gönderilmelidir. Yalnızca makale ana dosyası hakeme sunularak yazarın kimliği gizli tutulur.
• Yazarlar makalelerinde kendi önceki çalışmalarına yaptığı atıflarda kimliklerini belli edecek ifadeler kullanmamalıdırlar.
• Değerlendirme süreci esnasında hakem değerlendirmelerine cevap yazılırken yazarların isimleri anonim kalmaya devam etmelidir. Bu durum alan editörleri tarafından kontrol edilip kişisel bilgiler Belge Denetçisi ile makale dosyalarından kaldırılır.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların;
• Aday makalenin problemi ve amacı
• Konunun önemi
• Konunun derginin yayın politikasına uygunluğu
• Alana katkısı
• Tartışma
• Sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu
• Metin içindeki atıfların uygunluğu
• Kaynaklar
• Organizasyonu
• Yöntemi
• Bulguların alana katkısı
• Özgünlük
• Sonuç
• Etik kurallara uygunluk açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Hakemler çalışmaları online "Makale Değerlendirme Formu"nu kullanarak değerlendirirler. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da alan editörüne iletebilirler.

Çalışmalara ilişkin olarak hakemler dört şekilde görüş belirtebilir:
• Yayımlanması uygundur (Kabul)
• Düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanabilir (Minor revizyon)
• Düzeltmelerden sonra tekrar görmek istiyorum (Major revizyon)

• Yayımlanamaz (Ret)

İntihal Politikası

İntihal kısaca, bir yazarın başka bir kişinin fikirlerini veya çalışmasını, alıntı yaptığını belirtmeden, kendisininmiş gibi göstererek kullanmasıdır. İntihalin her türlüsü etik dışı yayıncılık davranışıdır, kabul edilemez. Yazarlar, tamamen orijinal eserler göndermelidirler ve başkalarının çalışmalarını veya sözlerini kullanmışlarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış olmalıdır.

Dergiye gönderilen tüm çalışmalar, ön inceleme sürecinde editör yardımcıları tarafından iThenticate intihal tarama programı kullanılarak taranır ve rapor sisteme yüklenir. Benzerlik oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %15’in üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir. Dergide yayımlanmış bir çalışmanın intihal olduğu tespit edilirse Editör Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili kurumlara bildirmek dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nin, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir. Bu kapsamda Marife Dini Araştırmalar Dergisi, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından hazırlanan Temel Uygulamalar (Core Practices) davranış kuralları ile Şeffaflık İlkeleri ve Akademik Yayıncılıkta En İyi Uygulama (Principles of Transparency and Best Practice) rehberini izlemeyi taahhüt eder. Editörler için Cope Rehberi’nin (Cope Guidance for Editors) izlenmesi Editörlerin görevi kapsamında olup, Hakemler İçin Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından izlenmek durumundadır.

Son Güncelleme Zamanı: 21.12.2022 11:12:20