Yazar Rehberi

Yayın Dili

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nin yayın dili Türkçe’dir. Bunun yanında İngilizce çalışmalar da yayınlanabilmektedir. Diğer dillerdeki çalışmaların yayınlanmasına yayın kurulu karar verir. Arapça makalelerin latin harfleriyle yazılmış bir kaynakçası bulunmalıdır. Marife Dini Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen çalışmalar için Yayın Kurulu tarafından dil düzeltmeleri talep edilebilir.

Yayın Kabul Şartları

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır.
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap kritiği, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir.
 • Çeviri eserlerin yayınlanması için eseri yayınlayan kurumdan izin belgesinin ibrazı mecburidir.
 • Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri veya PDF formatı eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlendirmelerine kitap kapak görseli resim formatında eklenmelidir. Bir sayıda aynı yazara ait yalnızca bir çalışma (herhangi bir türde) yayınlanabilir.
 • Yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 9.000 sözcüğü (25 sayfa) aşmamalıdır.
 • Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz.
 • Tam metin olarak yayınlanmış bildiriden üretilen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Ancak yalnızca özeti yayınlanan bildiriden üretilmiş makaleler değerlendirilmeye alınabilir.
 • Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi makale gönderimi esnasında Editöre Not olarak belirtilmeli, "Başlık sayfası"nda yer verilmelidir.
 • Kitap tanıtımı yazıları değerlendirmeye alınmaz. Kitap kritiği niteliğinde kaleme alınan yazılar değerlendirmeye alınacaktır.

Yazım Kuralları

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi'ne gönderilecek yazılar, Microsoft Word’de yazılmış olarak http://marife.org/tr/ sitesi üzerinden başlık sayfası ve etik beyan ve telif hakkı devir formu  beraberinde yüklenmelidir. Yazının yer aldığı ana dosyada (main document) çift kör hakemleme etiği gereği yazar isim/isimlerine yer verilmemelidir. Yazar/yazarlara ait tüm bilgiler başlık sayfasında yer almalıdır. Makale yükleme sürecine ilişkin yazar kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi'ne gönderilecek yazılar, atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi) kullanılarak hazırlanmalıdır. Program kullanılmadan atıfları ve kaynakçası oluşturulmuş yazılar bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Gövde metinleri 3000-9000 kelime aralığında kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil en fazla yirmi beş (25) sayfa, Microsoft Office Word programında Cambria fontu ile 10 punto büyüklüğünde, 12,5nk satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 2.25, sağ 2, sol 2 ve alt 1.5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 • Dipnotlar, 8 punto Cambria, 1 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş olmalıdır.
 • Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Makalelerin 500-600 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi (Summary), yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özetleri verilmelidir.
 • Beş (5) adet anahtar kelime (keywords), Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığın sağ üst kenarına eklenecek bir simge vasıtasıyla dipnotlar alanında belirtilmelidir.
 • Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.
 • Yazının herhangi bir yerinde yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek telefon ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip, yazara ait herhangi bir bilginin yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, kör hakemlik için zorunludur.
 • Çalışmaların, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve Makale Yazım Word Şablonu dosyası kullanılmalıdır. Makale şablonunun nasıl kullanılacağı hakkında video için tıklayınız
 • İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. Editör, yazıların imlâsı ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
 • Şahıs ve eser isimleri ile terimleşmiş kavramlar, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan madde başlığı ve imlâ kuralları esas alınarak yazılmalıdır.
 • İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.
 • Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.

Makale Gönderi Kontrol Listesi

□ Çalışma İsnad Atıf Sistemi kullanılarak kaleme alındı mı?

Makale Yazım Word Şablonu kullanıldı mı?

□ Atıf/referans yönetim programı (Zotero, Endnote, Mendeley veya Citavi) kullanıldı mı?

Başlık sayfası eklendi mi?

Etik Beyan ve Telif Hakkı Devir Formu imzalanarak eklendi mi?

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Genel Eylemler

 • a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
  b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
  c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
  ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
  d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
  e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
  Diğer etik ihlal türleri şunlardır:
  a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
  b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
  c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
  ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
  d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
  e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
  f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
  g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
  ğ) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
  h) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
  ı) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
  i) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
  j) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
  k) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak, (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 4)
  Etik kurallar çerçevesinde; dergide değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
  1.
  Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
  2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.
  Bu çerçevede dergimizde değerlendirmeye alınacak çalışmalarda;
  1. Olgu sunumlarında “Bilgilendirilmiş onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
  2. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
  3. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
  4. Editörler, değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlar. Editörler, çalışmada kullanılan konularda etik kurulun onayı, deneysel araştırmalarla ilgili hiçbir izin olmadığında çalışmayı reddetme sorumluluğuna sahiptir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Yazarların Sorumlulukları

 • 1. Raporlaştırma standartları: Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını ve ardından çalışmanın öneminin objektif bir şekilde tartışılmasını sağlamalıdır. Makale önerisi yeterli detay ve referans içermelidir.
  2. Veri erişimi ve saklama: Yazarların, çalışmalarının ham verilerini saklamaları gerekmektedir. Gerektiğinde, dergi tarafından talep edilmesi durumunda editör incelemesi için sunmalıdırlar.
  3. Özgünlük ve intihal: Yazarlar, tamamen orijinal eserler göndermelidirler ve başkalarının çalışmalarını veya sözlerini kullanmışlarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış olmalıdır. İntihal, tüm biçimlerinde etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez. Bu nedenle dergiye makale gönderen tüm yazarlardan benzerlik oranı raporu istenmektedir.
  4. Birden çok, yinelenen, yedekli veya eşzamanlı gönderim / yayın: Yazarlar başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek için göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.
  5. Makalenin yazarlığı: Sadece yazarlık kriterlerini yerine getiren kişiler, yazının içeriğinde yazar olarak listelenmelidir. Bu yazarlık kriterleri şu şekildedir; (i) tasarım, uygulama, veri toplama veya analiz aşamalarına katkı sağlamıştır (ii) yazıyı hazırlamış veya önemli entelektüel katkı sağlamış veya eleştirel olarak revize etmiştir veya (iii) makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayınlanmak üzere teslim edilmesini kabul etmiştir. Sorumlu yazar, tüm yazarların (yukarıdaki tanıma göre) yazar listesine dâhil edilmesini sağlamalı ve yazarların makalenin son halini gördüklerini ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiklerini beyan etmelidir.
  6. Beyan ve çıkar çatışmaları: Yazarlar, mümkün olan en erken aşamada (genellikle makale gönderimi sırasında bir bildirme formu sunarak ve makalede bir beyanı dâhil ederek) çıkar çatışmalarını açığa çıkarmalıdır. Çalışma için tüm mali destek kaynakları beyan edilmelidir (varsa hibe/fon numarası veya diğer referans numarası dâhil).
  7. Hakem değerlendirme süreci: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak "gerekli revizyon" kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
  8. Yayınlanan eserlerde temel hatalar: Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını derhal bilgilendirmek ve makale üzerinde bir dizgi hatası (erratum) düzeltmek veya makaleyi yayımdan çıkarmak için dergi editörleriyle veya yayıncılarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltme veya geri çekme veya derginin editörlerine kâğıdın doğruluğuna dair kanıt sunma yükümlülüğünü almalıdır.

Atıf ve Referans Sistemi

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dipnot ve kaynakça gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’ni esas almaktadır. Ayrıntılı bilgi http://www.isnadsistemi.org internet adresinde bulunmaktadır.

Değerlendirme Süreci

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makaleler Ön İnceleme, Bilimsel Değerlendirme ve Yayına Hazırlama olmak üzere üç aşamalı bir süreçten geçer. Bu süreçler editör kurulu tarafından planlanır ve uygulanır.
 • Değerlendirme Süreci detaylarını incelemek için tıklayınız

Dergipark Makale Süreç Yönetim Sistemi

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, makaleleri Dergipark Makale Süreç Sistemi üzerinden değerlendirmeye almaktadır. Sistemin kullanımı hakkında kılavuz için tıklayınız
 • Dergipark Makale Süreç Sistemi ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız

Benzerlik Tespit Politikası

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar benzerlik taraması yapabilen yazılımlar (iThenticate vb.) aracılığıyla taramadan geçirilir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %15’in üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir. Dergide yayımlanmış bir çalışmanın intihal olduğu tespit edilirse Editör Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili kurumlara bildirmek dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar. Detaylı bilgi için tıklayınız

Makale İşlem Ücreti

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi açık erişimli bir dergidir ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep etmez. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Telif Hakkı

 • Yayını, Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan yazarlar, yayınının telif hakkını süresiz olarak Marife Dini Araştırmalar Dergisi'ne devretmiş sayılır. Yayın gönderimi esnasında telif hakkı devir sözleşmesi, yazar tarafından doldurularak sisteme yüklenmelidir. Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makale Gönderim Dosyaları ve Değerlendirme Formları

Son Güncelleme Zamanı: 14.12.2022 11:20:57