Makale Değerlendirme Süreci

Marife Dini Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makaleler Ön İnceleme, Bilimsel Değerlendirme ve Yayına Hazırlama olmak üzere üç aşamalı bir süreçten geçer. Bu süreçler editör kurulu tarafından planlanır ve uygulanır.

1. Ön İnceleme Süreci

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi Editör Kurulu, değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmaları ön incelemeden geçirir. Bu süreçte dergiye gönderilen makaleler üç boyutta değerlendirilir:

Şekilsel İnceleme

 • Makalenin kapsam uygunluğu, benzerlik raporunun uygunluğu, etik beyan ve telif hakkı devir formu, etik kurul izninin uygunluğu, makalenin Marife Dini Araştırmalar Dergisi Makale Şablonu’na uygunluğu, atıfların uygunluğu ve güncelliği Marife Dini Araştırmalar Dergisi ön kontrol sorumlusu tarafından incelenir. Makale Ön Değerlendirme Raporu ile yazarlar bilgilendirilir.
 • Derginin yazım kurallarına ve şablona uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenleme için en fazla 15 gün içinde yazar(lar)a iade edilir. Bu doğrultuda çalışmaların, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve Makale Yazım Şablonu dosyası kullanılmalıdır.
 • Şekilsel inceleme sonucunda yeterli (uygun) bulunmayan makaleler reddedilebilir veya düzeltme istenebilir. Şekilsel incelemede yeterli bulunmayan aday makaleler için, kapsamından dolayı reddedilmemiş ise, yazarlar yeniden başvuru yapabilirler.
 • Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olan makaleler daha sonraki aşamada benzerlik denetimine tabi tutulur. Benzerlik denetimi ilgili editör tarafından iThenticate programı kullanılarak alınan benzerlik raporu doğrultusunda yapılır ve elde edilen benzerlik raporu sisteme yüklenir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı %15 olarak kabul edilmektedir. Bu süreçte her çalışmanın yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve Editör Kurulu için raporlaştırılır. Editör Kurulu her çalışmanın benzerlik taraması raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verdikten sonra bu raporu ve kararı gerektiğinde yazar(lar) ile paylaşır. Raporda yer alan hataların yazar(lar) tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.
 • Atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi) kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Program kullanılmadan atıfları ve kaynakçası oluşturulmuş yazılar bilimsel değerlendirmeye alınmaz.

Dil İncelemesi

 • Makaleler, İngilizce ve Türkçe akademik yazım açısından Marife Dini Araştırmalar Dergisi Dil Editörü tarafından incelenir. Makalenin dil inceleme sonucu, Dil İnceleme Raporu ile yazarlara iletilir. Dil incelemesi sonucu yeterli bulunmayan aday makaleler "Reddedilebilir" veya "Düzeltme" istenebilir.

Editöryal Ön Değerlendirme

 • Derginin yayım ve yazım kurallarına ayrıca benzerlik oranı uygun olan makaleler, editöryal ön değerlendirmeye alınır. Bu süreçte makalelerin giriş, yöntem, bulgular ve tartışma kısımları derginin kapsamı ve amaçları bunun yanı sıra araştırma raporlama süreçlerine uygunluk açısından editöryal ekip tarafından değerlendirilir. Ön değerlendirme sonucunda dergi yayın ve yazım kuralları ayrıca kapsamı açısından uygun bulunmayan, hatalı ya da özgün olmayan makaleler, hakem değerlendirmesine kabul edilmeden  Makale Ön Değerlendirme Raporu ile reddedilir.
 • Ön inceleme sonucunda;
  • Yazarlardan talep edilen benzerlik taraması raporunun benzerlik oranı editör tarafından incelenerek uygunluğu onaylanır.
  • Makalenin dergi yazım kılavuzuna göre düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.
  • Makalenin derginin kapsamı ve konu alanlarına uygunluğu değerlendirilir.
  • Makale önerisinde atıf ve kaynakçaların İSNAD Atıf Sistemi’ne uygunluğu değerlendirilir..
  • Makalenin atıfları ve kaynakçanın oluşturulmasında, atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley ya da Citavi) kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilir.

  • Makalelerin gerekli dosyalarının (Etik Beyan ve Telif Hakkı Devir FormuBaşlık Sayfası ve Makale Yazım Şablonu kullanılarak hazırlanmış Makale Dosyası) eksiksiz ve doğru bir formatta yüklenip yüklenmediği değerlendirilir.

2. Hakem Değerlendirme Süreci

 • Ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar, çalışmanın niteliğine göre editörler veya alan editörleri tarafından belirlenecek alanında uzman 2 hakeme iletilir. Hakemler, makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Atanan hakemler, inceledikleri makale hakkında herhangi bir belge veya ayrıntıyı hiç kimseyle paylaşamazlar. Marife Dini Araştırmalar Dergisi hakem havuzuna katılan hakemler bu konuda garanti vermiş kabul edilirler.
 • Marife’de değerlendirme sürecinde "Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Kör Hakemlik Yöntemi, bilimsel çalışmaların objektif olarak incelemesi için esastır ve bilimsel yayınların en yüksek kalitede üretildiğinden emin olmak için birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nin yayın kalitesinde temel belirleyicidir. Marife Dini Araştırmalar Dergisi'ne gönderilen ve Ön İncelemede yeterli bulunan tüm makaleler çift kör hakemlik yöntemiyle incelenir. Çift kör hakemlik, hem hakemlerin kimliklerini yazarlardan hem de yazarların kimliklerini hakemlerden gizlemek anlamına gelmektedir.
 • Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak çalışmalarını aynı sistem üzerinden dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda Editörler Kurulunca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda Editörler Kurulu gerekli görürse çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderebilir. Makale kabul sürecinde, iki hakem görüşünün farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilir.

Hakem Raporları

 • Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların;
  • Özgünlük
  • Aday makalenin problemi ve amacı
  • Konunun önemi
  • Konunun derginin yayın politikasına uygunluğu
  • Alana katkısı
  • Organizasyonu
  • Yöntemi
  • Bulguların alana katkısı
  • Tartışma
  • Sonuç
  • Sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu
  • Kaynak bağlacı ve metin içindeki atıfların uygunluğu
  • Kaynaklar
  • Etik kurallara uygunluk açısından incelenmesine dayanmaktadır.
 • Hakemler çalışmaları online "Hakem Değerlendirme Formunu" kullanarak değerlendirirler. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da alan editörüne iletebilirler.
 • Çalışmalara ilişkin olarak hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir:
  • Yayımlanması uygundur
  • Düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanabilir (Minor)
  • Düzeltmelerden sonra tekrar görmek istiyorum (Major)
  • Yayımlanamaz (Ret)

Değerlendirme Sonucu

 • Hakemlerden gelen görüşler, editör/ler tarafından en geç 15 gün içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda nihai kararını yazar(lar)a iletir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumlara referans göstererek editormarife@gmail.com adresine karar kendilerine iletildikten sonra 15 gün içerisinde e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar editörler kurulu tarafından en geç 1 ay içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.

3. Yayına Hazırlama Süreci

 • Yayına hazırlık sürecinde makalenin dizgi ve düzenlemesi mizanpaj editörü tarafından yapılır. Hata ve eksik tespiti için, makalelerin son okuması editöryal ekip tarafından yapılır ve makaleler derginin ilgili sayısında yayınlanır.

21141

Değerlendirme Formları:

Makale Ön Değerlendirme Formu
Makale Değerlendirme Formu
Çeviri Makale Değerlendirme Formu
• Kitap Kritiği Değerlendirme Formu

Son Güncelleme Zamanı: 14.12.2022 11:20:57